คุณสมบัติของผู้สมัคร และ เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2563
new

ดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
  1.1 มี แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ ด้านนักกีฬา และ/หรือ ด้านกิจกรรม
รูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : ไม่จำกัดจำนวนหน้า และ วิธีการจัดทำ และ ต้องแสดง Portfolioในวันสอบสัมภาษณ์
  1.2 กรณีสมัครคัดเลือก ด้านนักกีฬา ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
    1.2.1 เคยทำหน้าที่ประธานนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการยกย่องจากสถานศึกษา และมีหนังสือ รับรองจากสถานศึกษา หรือ
    1.2.2 เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำหรือ กรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา หรือกรรมการสโมสร และเคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปีการศึกษา
  1.3 กรณีสมัครคัดเลือก ด้านกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
    1.3.1 เคยทำหน้าที่ประธานนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการยกย่องจากสถานศึกษา และมีหนังสือ รับรองจากสถานศึกษาหรือ
    1.3.2 เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำหรือ กรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา หรือกรรมการสโมสร และเคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อย กว่า 1ปีการศึกษา
  1.4 เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ในระดับวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
    1.4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    1.4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    1.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี :
      1.4.3.1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)หรือ
      1.4.3.2 ต้องกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 2 ภาคเรียน หรือ 3 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  1.5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) แยกตามคณะดังนี้
    1.5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.5.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.5.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
    1.5.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
    1.5.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  * ในกรณีผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงที่ระบุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  1.8 ผู้สมัครกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
  1.9 ผู้ที่จะสมัครในกลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม ต้องสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น (พร้อมแสดง Portfolio)
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
  2.1 มีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio แสดงความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ (ยกเว้นด้านนักกีฬาและกิจกรรม ตามที่แจ้งไว้ใน กลุ่ม A)
รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : จำนวนไม่เกิน 7 แผ่น รวมปก เอกสารเย็บมุมบนด้านซ้าย (ไม่รับ Portfolio ที่เข้าเล่ม/ใส่แฟ้ม โดยจะเรียกเก็บในวันสอบสัมภาษณ์ และ จะไม่คืน Portfolio)
ยกเว้น ผู้สมัครคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : เป็นผลงานต้นฉบับ ไม่จำกัดจำนวนหน้า และ วิธีการจัดทำ จะเรียกตรวจในวันสอบสัมภาษณ์ และ จะคืน Portfolio ให้ทันทีหลังสอบสัมภาษณ์
  2.2 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษา ในระดับวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
    2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    2.2.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี :
      1.2.3.1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ
      1.2.3.2 ต้องกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 2 ภาคเรียน หรือ 3 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) แยกตามคณะดังนี้
    2.3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.3.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.3.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.3.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.3.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แยกตามระดับ ดังนี้
      - สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
      - สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
  * ในกรณีผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงที่ระบุ จะต้องได้รับรางวัลความสามารถพิเศษระดับจังหวัดขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร เช่น รางวัลความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยรางวัลที่ได้รับต้องได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และ แสดงหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์
  2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  2.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  2.6 ผู้ที่จะสมัครในกลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป ต้องสมัครออนไลน์ หรือ สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น และต้องแสดง Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์
  2.7 กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษของคณะแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร กรอกใบสมัคร ในกลุ่ม B เข้าสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการตามกำหนดการที่ระบุใน กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
 

12. เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
  12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีคุณสมบัติ และ คุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด
  12.2 ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด
  12.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
  12.4 กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักศึกษาโควตา พิเศษ ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของคณะ เท่านั้น
  12.5 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของ มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด
  12.6 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคเรียน หรือไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามาแสดงในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  12.7 หากทางมหาวิทยาลัย ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ คุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หรือตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมด ทุกกรณี
   

 

***หลักฐานแสดงคุณวุฒิ-คุณสมบัติ ให้นำมาแสดงใน วันสอบสัมภาษณ์***
หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์