กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดาวน์โหลดกำหนดการฯ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่
new
*** ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี
ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ
รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
1. ช่องทางการสมัคร และ การชำระเงินค่าสมัคร

  1.1 กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรม
  เลือกวิธีการสมัครได้ 1 วิธีดังนี้

      1.1.1 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
      (ชำระเงินสดค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯเท่านั้น)

      สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก
      เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก
      (สมัคร ณ มหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ใดก็ได้ตามความสะดวกของผู้สมัคร)
      การแต่งกาย : ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักศึกษาปกติ
      หรือชุดนักเรียนของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
      (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ
      ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสมัคร)
      เอกสารที่ต้องนำมา : บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
      แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
      ที่แสดงความสามารถด้านกีฬา และ/หรือ ด้านกิจกรรม

12 ม.ค. 63
เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เท่านั้น

มหาวิทยาลัยฯ

  1.2 กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
  (ยกเว้นด้านกีฬาและกิจกรรม)
  เลือกวิธีการสมัครได้ 2 วิธีดังนี้

      1.2.1 สมัครผ่านไปรษณีย์
      (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางไปรษณีย์รูปแบบธนาณัติ)

      ดาวน์โหลดใบสมัคร กดคลิกที่นี่
      (ส่งเอกสารการสมัคร และ เงินค่าสมัคร
      รูปแบบธนาณัติ ผ่านไปรษณีย์)

2 - 31 ธ.ค. 62
(*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

      1.2.2 สมัครออนไลน์
      (ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินตามที่ระบุ)

      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร กดคลิกที่นี่
      และนำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครดังกล่าว
      ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน
      ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
      (วันเวลาที่สามารถชำระเงินได้ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่
      เคาน์เตอร์รับชำระเงินของธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้บริการ)
      หลังชำระเงินให้เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิกที่นี่
      (ต้องชำระเงินค่าสมัครมาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
      จึงจะเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้
      และจะปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
      วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.
      หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และไม่คืน
      เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

2 - 31 ธ.ค. 62

2.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
  
18 ม.ค. 63
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
3.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
22 ม.ค. 63
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
4.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ออนไลน์  
30 - 31 ม.ค. 63

5.สละสิทธ์ 
1 - 2 ก.พ. 63

6.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2563 และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 62 เวลา 14.00น.
6 - 10 5- 9 ก.พ. 62

เคาน์เตอร์รับชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
7.เรียนปรับพื้นฐาน ปฐมนิเทศฯ
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ กิจกรรมอื่นๆ
ตามประกาศของแต่ละพื้นที่
ตามประกาศของแต่ละพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนวิธีการสมัคร โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

new