ค้นหาเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์ใบยืนยันการสมัคร

 

1.เลือกสืบค้นจากเลขประจำตัวประชาชน

2.เลือกสืบค้นจากหลักสูตรที่สมัคร