รายงานสรุปยอดผู้สมัคร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม B - Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2564 (รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio)

ลำดับ - หลักสูตร - วิชาเอก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  119 13 132 60  39 4 43                    175
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  4 3 7             30  7  7        14
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             30  6  6            6
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  11 7 18                        18
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  214 38 252 60  82 23 105 30  39 5 44 60  28 4 32 60  3  3        436
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  4  4     30  1  1                5
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  22 3 25                        25
8. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  126 23 149 60  12 12 24 60  16 1 17                190
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  25 4 29 30  10 1 11             30  25 2 2767
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  224 84 308 60  52 29 81 50  48 7 55                444
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  13 15 28                        28
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  38 32 70 60  18 4 22 60  3  3                95
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิตปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  13 3 16         60  16  16            32
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  25 4 29                        29
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         30  4 3 7                7
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  17 14 31             30  29 12 41    72
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  17 6 23                        23
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1  1                        1
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  28 1 29             30  27 5 32    61
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  25 5 30                 30  12 11 23    53
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  10 4 14                        14
22. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช) 30  55 6 61                        61
23. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  9 2 11                        11
24. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  12  12                        12
25. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช) 30  10  10                        10
26. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  48 9 57 30  14  14                71
27. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  20 2 22                    22
28. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  16 2 18                    18
29. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  18  18         20 000 30  19  19    37
30. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     60  30 11 41                    41
31. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30 000                    0
32. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  31 3 34                    34
33. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  12  12                    12
34. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 90  8 51 59 30  1 7 8     20  2 4 6            73
35. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  29 135 164 60  6 46 52 60  2 23 25 60  1 17 18 60   2 2 60  3 23 26    287
36. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60   5 5         30  2 13 15            20
37. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 90  23 80 103 30  8 21 29 30   8 8 60  2 8 10 60   2 2        152
38. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60   4 4                        4
39. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  3 17 20                        20
40. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)         30  3 9 12                12
41. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงานปกติ (รับวุฒิปวส) 30  1 11 12                        12
42. บช.บ.การบัญชี - การบัญชีปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 90  19 227 246 120  6 101 107 90   73 73 90  1 40 41 60  2 13 15        482
43. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  8 17 25 30  5 10 15         30   2 2 30   20 20    62
44. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 3 4                        4
45. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 120  4 29 33                        33
46. International Business Managementปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  3 5 8                        8
47. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 90  59 31 90                        90
48. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศปกติ (รับวุฒิปวส)         30  8 4 12                12
49. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30  2 6 8     30  1 10 11    19
50. สถ.บ.สถาปัตยกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  53 56 109                        109
51. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายในปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  20 34 54                        54
52. ศล.บ.ทัศนศิลป์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 90  16 22 38                        38
53. ศป.บ.ออกแบบสื่อสารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  50 40 90                        90
54. ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  1  1                        1
55. ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  2  2                        2
56. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  7 21 28                        28
57. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  5 5 10 30  1 8 9                    19
58. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  16 26 42             20  9 6 15    57
59. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                 30  8 4 12        12
60. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  8 24 32                    32
61. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                     30  7  7    7
62. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             60  16 36 52 30  2 13 15 30  2 18 20    87
63. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             90  27 40 67 90  19 20 39 90  29 27 56    162
64. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     30  8 1 9    9
65. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20  3 2 5            5
66. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20 000     30  5 8 13    13
67. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20  2 1 3     30  3 2 5    8
68. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20  4  4     30  2 2 4    8
69. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                         30  2 6 88
70. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                         30  27 7 3434
71. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                         30  16 15 3131
72. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                         60  52 18 7070
73. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                         30  3 14 1717
74. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  10 5 15 30  3 3 6                    21
75. ว.ศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน *โครงการร่วมบริษัท บีดีไอ จำกัดพิเศษ (รับวุฒิปวส)     20 000                    0
76. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการร่วม บ.เบทาโกรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 20  10  10                        10
77. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ *โครงการร่วม บ.ฟูจิคูระ ลำพูนปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                         20  4  44
รวม
2,0301,2841,0462,3301,070502364866560148134282670112171283470415697530156145301230129621914,350
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถ ดูเลขที่นั่งสอบ / ดูห้องสอบ / สนามสอบ / พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร กดคลิก
2. กลุ่ม B - Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป สมัครออนไลน์ หรือ สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น