รายงานสรุปยอดผู้สมัคร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม A - Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 03 เมษายน 2563 (รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio)

ลำดับ - หลักสูตร - วิชาเอก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  10 1 11 2   1 1                        12
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000             2  1  1            1
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000                            0
4. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             2 000                0
5. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  2 1 3                            3
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  16 3 19 2  3  3 2  2 1 3 2 000 2   1 1            26
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  2  2                            2
8. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  3 1 4 2  1  1 2 000                    5
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2  2  2 2 000                    2
10. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  2  2                            2
11. วศ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  12 11 23 2  1 1 2 2  6 1 7                    32
12. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2   1 1                            1
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  2 1 3 2  1 1 2 2  2  2                    7
14. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิตปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1  1         2 000                1
15. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  2  2                            2
16. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         2 000                    0
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2 000             2 000        0
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000                            0
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                            0
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2 000             2 000        0
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1 1 2 2 000             2 000        2
22. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1  1                            1
23. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช) 2  4  4         2 000                4
24. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช) 2 000                            0
25. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช) 2 000                            0
26. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช) 2 000                            0
27. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  1  1 2 000     2   1 1            2
28. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000 2 000                    0
29. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  2 1 3 2 000                    3
30. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000     2 000 2 000 2 000        0
31. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  2  2                        2
32. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                        0
33. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  1  1                        1
34. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  3  3                        3
35. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         2 000                    0
36. ปวส.ช่างกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         2 000                    0
37. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2   2 2 2 000     2 000         2 000    2
38. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3 1 4 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000    4
39. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                            0
40. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3 2 5 2  1  1 2 000 2 000 2 000            6
41. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                            0
42. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         2 000                    0
43. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1 3 4 2   1 1 2 000 2 000 2 000            5
44. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2   2 2 2   1 1         2 000 2 000        3
45. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                            0
46. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                            0
47. International Business Management (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                            0
48. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 2  1 3 4     2 000 2   1 1 2 000            5
49. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส) 2 000                            0
50. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)         2 000                    0
51. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 2  2 4 6 2   1 1 2 000 2 000 2 000            7
52. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 2  1 2 3 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000        3
53. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส) 2 000         2 000                0
54. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 2   1 1                            1
55. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ปกติ (รับวุฒิปวส) 2  1  1                            1
56. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ พิเศษ (รับวุฒิปวส) 2 000                            0
57. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ (รับวุฒิปวส)         2 000                    0
58. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 2 000                            0
59. ปวส.การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000                0
60. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000     2 000        0
61. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000     2 000        0
62. สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3  3                            3
63. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3 4 7                            7
64. ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3 1 4                            4
65. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  2 1 3                            3
66. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1  1                            1
67. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1 1 2 2  1  1                        3
68. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  3 1 4             2 000        4
69. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                 2   1 1            1
70. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                        0
71. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     2 000        0
72. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000 2 000 2 000        0
73. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2  1 1 2 2  1  1 2 000        3
74. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             2 000 2 000 2 000        0
75. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                     2 000        0
76. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             2 000 2 000 2 000        0
77. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)     2 000                        0
78. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                 2 000            0
79. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     2 000        0
80. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000                0
81. ปวส.เทคโนโลยีการอาหารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000 2 000 2 000        0
82. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000 2 000 2 000        0
83. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2  1  1 2 000 2 000        1
84. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000 2 000 2 000        0
85. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                             2 0000
86. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                             2 0000
รวม
9283471305622830401021250224422354200040004000181
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถ ดูเลขที่นั่งสอบ / ดูห้องสอบ / สนามสอบ / พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร กดคลิก
2. กลุ่ม A - Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม สมัครด้วยตนเอง วันที่ 12 ม.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัย เท่านั้น