รายงานสรุปยอดผู้สมัคร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่ม A - Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2564 (รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio)

ลำดับ - หลักสูตร - วิชาเอก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  6  6 2  1  1                    7
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  2  2             2 000        2
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             2 000            0
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1  1                        1
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  12 2 14 2  2  2 2  1  1 2 000 2 000        17
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000     2 000                0
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000                        0
8. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  6 2 8 2  1  1 2 000                9
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2 000 2 000             2 0000
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  19 4 23 2  2  2 2  1 1 2                27
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1 1 2                        2
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1 1 2 2 000 2 000                2
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิตปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1 1 2         2 000            2
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1 1 2                        2
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         2 000                0
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2  5 1 6             2 000    6
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2   1 1                        1
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                        0
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2 000             2 000    0
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  3  3                 2 000    3
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  1 1 2                        2
22. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช) 2  1  1                        1
23. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช) 2 000                        0
24. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช) 2 000                        0
25. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช) 2 000                        0
26. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  2  2 2 000                2
27. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                    0
28. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                    0
29. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2  1  1         2 000 2 000    1
30. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                    0
31. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                    0
32. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                    0
33. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     2 000                    0
34. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000 2 000     2   1 1            1
35. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  4 1 5 2  1 2 3 2   1 1 2 000 2 000 2 000    9
36. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000         2 000            0
37. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  5  5 2  1 2 3 2   1 1 2 000 2 000        9
38. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2 000                        0
39. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  2 1 3                        3
40. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)         2  1 2 3                3
41. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงานปกติ (รับวุฒิปวส) 2 000                        0
42. บช.บ.การบัญชี - การบัญชีปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1 5 6 2   1 1 2   1 1 2 000 2 000        8
43. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2   1 1 2 000         2 000 2 000    1
44. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                        0
45. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1  1                        1
46. International Business Managementปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                        0
47. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 2  1  1                        1
48. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศปกติ (รับวุฒิปวส)         2  1  1                1
49. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000     2 000    0
50. สถ.บ.สถาปัตยกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  4 2 6                        6
51. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายในปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3  3                        3
52. ศล.บ.ทัศนศิลป์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  3  3                        3
53. ศป.บ.ออกแบบสื่อสารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2  2 1 3                        3
54. ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2   1 1                        1
55. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000                        0
56. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 2 000 2  2  2                    2
57. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2 000             2 000    0
58. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                 2  1  1        1
59. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     2  1  1                    1
60. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                     2 000    0
61. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             2 000 2 000 2 000    0
62. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             2 000 2 000 2  1  1    1
63. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     2 000    0
64. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000            0
65. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000     2 000    0
66. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000     2 000    0
67. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             2 000     2 000    0
68. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                         2 0000
69. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                         2  1  11
รวม
80812610748196252646103001120101301016101146
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถ ดูเลขที่นั่งสอบ / ดูห้องสอบ / สนามสอบ / พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร กดคลิก
2. กลุ่ม A - Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 10 ม.ค. 64 ที่มหาวิทยาลัย เท่านั้น