RMUTLรอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 65
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 1
 2.ขั้นตอนการสมัคร
 
 3.สมัครกลุ่ม A แบบออนไลน์
 3.1ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน A
 3.2กรอกใบสมัครออนไลน์ A
 3.3สรุปจำนวนนผู้สมัคร A
 3.4พิมพ์ใบยืนยันกาารสมัคร
 3.5อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร A
 
 4.สมัครกลุ่ม B : แบบไปรษณีย์
 4.1ดาวน์โหลดใบสมัครไปรษณีย์ B
 4.2สรุปจำนวนนผู้สมัคร B
 4.3พิมพ์ใบยืนยันกาารสมัคร
 
 5.สมัครกลุ่ม B : แบบออนไลน์
 5.1ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน B
 5.2กรอกใบสมัครออนไลน์ B
 5.3อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร B
 5.4สรุปจำนวนนผู้สมัคร B
 5.5พิมพ์ใบยืนยันกาารสมัคร
 
 6.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
 7.1 คำอธิบายการสอบสัมภาษณ์
 7.2 สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์
 8.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 8.1รายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House
 9.ดูค่าเทอม 1/65
 10.พิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม 1/65
 11.การรับนักศึกษาพิการ
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0003143]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2565

******************************************************

ประกาศ ด่วน !!!

จ่ายค่าเทอมแล้วต้องทำอะไรต่อ ??? ดูเอกสาร P01new*******

new

*******

ประกาศ ด่วน!! ขยายเวลากรอกใบสมัคร กลุ่มB
สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 64 แล้ว ดังนี้
- ให้กรอกใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 ม.ค. 65 เวลา 14.00 น.
- ให้อัพโหลดเอกสารได้ถึงวันที่ 4 ม.ค. 65 เวลา 14.00 น.
พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร ทุกกรณี

******************************************************

ประกาศ 1

ประกาศมหาวิทยาลัย ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ฯลฯ กดคลิกที่นี่
กรุณาศึกษารายละเอียดดังกล่าวให้เข้าใจก่อนการสมัคร
โดยถือเป็นหน้าที่ผู้สมัคร สมัครผิดเรียกร้องสิทธิ์ใดใดไม่ได้

new

******************************************************

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ มหาวิทยาลัยฯ ด่วน!!!

1. -

2. -

โดยให้โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หรือ โทร. 064-9617283 (กรรมการรับสมัคร)

ในวันและเวลาทำการปกติ ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัครทุกกรณี

******************************************************

ประกาศ 3

ในการสมัคร หากตรวจพบว่า
"ผู้สมัครมีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ครั้ง"
มหาวิทยาลัย ถือว่าการสมัครก่อนหน้านั้นเป็นโมฆะ
และยึดเอาตามการสมัครครั้งสุดท้าย
ตามวันเวลาที่สมัครและเวลาที่ระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบให้ทุกกรณี

******************************************************


FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************