RMUTLรอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 63
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 1
 2.กำหนดการ รอบ1
 3.1 จำนวนรับ กลุ่ม A
 3.2 จำนวนรับ กลุ่ม B
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.การสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.ใบสมัครผ่านระบบไปรษณีย์
 9.ใบชำระเงินค่าสมัครออนไลน์
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 12.1 สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่ม A
 12.1 สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่ม B
 13.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 14.1 ระเบียบการรับสมัครฯ
 14.2 แผนที่สนามสอบ/สถานที่เรียน
 15.FB.Page ถาม-ตอบ ปัญหา
 16.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 17.การรับนักศึกษาพิการ
 18.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 19.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
 20.ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/63
 21.ใบชำระเงินค่าเทอม 1/63
 22.คำถาม???ที่พบบ่อย
 23.สละสิทธิ์ Clearing House
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0021153]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2563

******************************************************

ประกาศ 1

1. เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 2-31 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

2. กรุณาศึกษาข้อมูลจาก เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
เมนูด้านซ้ายมือ ทั้ง 22 เมนู ก่อนการสมัคร

3. รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio กดคลิกที่นี่

******************************************************

new

******************************************************

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ มหาวิทยาลัยฯ ด่วน!!!

1. -

โดยให้โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 4 ม.ค. 2563 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัครทุกกรณี

******************************************************

กำหนดการ และ
เกณฑ์การคัดเลือก TCAS 1'63

new

******************************************************


FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************