แผนที่ สนามสอบ และ สถานที่เรียน ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคการศึกษา 2/2560
1.แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่
แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
แผนที่ สถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง (เจ็ดยอด)
แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
2.แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา ลำปาง