วิธีการสมัครออนไลน์ ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
รอบรับตรง ปีการศึกษา 1/2563
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หรือ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า ผู้สมัครรายใด กรอกข้อมูลเป็นอันเท็จ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ในภายหลัง

สมัครออนไลน์ เท่านั้น
  1. กำหนดการรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63

  2. คำเตือน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์  หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
หรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ  จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่า การสมัครเป็นโมฆะ

  3. ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มชำระเงิน << กดคลิก
  
4. นำแบบฟอร์มชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ)
ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63 โดย ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินสด (ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ) ดังนี้
         4.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  5. เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  6. ภายหลังจากชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป ให้เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ << กดคลิก
  7. วันสุดท้ายของกรอกใบสมัครออนไลน์คือวันที่ 4 พ.ค. 63 เวลา 16.00 น.
      หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธการสมัครและจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  8. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้เลขที่นั่งสอบ และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ตัวอย่างใบยืนยันการสมัคร)
หากชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครได้ หรือ เข้ากรอกใบสมัครแล้ว
ไม่ได้เลขที่นั่งสอบ ต้องแจ้ง งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234
ก่อนวันสุดท้ายของกรอกใบสมัครออนไลน์ คือ วันที่ 3 พ.ค. 63 เวลา 16.00 น.
หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ และจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  9. ให้ดาวน์โหลดระเบียบการ << กดคลิก
  10. ผู้สมัครเลือกสมัครในหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยฯระบุว่าจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ใด
ต้องไปสอบ ณ สนามสอบของเขตพื้นที่นั้น