ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2562
1.สอบข้อเขียน

1. การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพตามสากลนิยม
    (ห้ามสวมกางเกง ยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา เข้าห้องสอบ)
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และวิชาที่สอบตามที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
3. ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น)
4. ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบแล้ว และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
    หลังเวลาสอบที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
5. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
    มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบสอบ หากไม่มีมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
6. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเอง ได้แก่ ปากกา ดินสอดำ ขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอและ/หรืออุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆ
    ที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิชาที่สอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้เท่านั้น
8. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
9. ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
10. เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที
11. ผู้ใดทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ
12. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด

2.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน และ
2.2 หลักฐานการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
     - กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
     - กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้เอกสารแสดงผลการศึกษาและแสดงคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ของผู้สมัคร ที่รับรองเอกสาร โดยสถานศึกษา (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
     ** (หากผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่พิจารณาผลใด ๆ ทั้งสิ้น)**
2.3 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถของตนเอง (ถ้ามี)