ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2560
ขออภัยเป็นอย่างสูง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
ท่านจะสามารถเข้าดูได้อีกครั้งวันที่ 20 เมษายน 2563