รายงานสรุปยอดจำนวนสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 25 ตุลาคม 2563

หลักสุตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ลำปางรวม
จน.รับ
สมัคร
จน.รับ
สมัคร
2. วท.ม.พืชศาสตร์ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2   5 11
2. วท.ม.พืชศาสตร์ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก1   5 00
3. วท.ม.พืชศาสตร์ ภาคพิเศษ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ข   10 33
4. วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2   10 44
5. วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร ภาคพิเศษ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ข   10 00
6. วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2 5 0  0
6. วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2 5 4  4
6. วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2 10 8  8
7. วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2 5 6  6
7. วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (รับวุฒิปริญญาตรี) แผน ก แบบ ก2 5 6  6
รวม
302440832


หมายเหตุ : ภาคพิเศษใช้เวลาศึกษา นอกเวลาราชการ เท่านั้น