ค้นหาเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

 

1.เลือกสืบค้นจากเลขประจำตัวประชาชน

2.เลือกสืบค้นจากตำแหน่งที่สมัคร