ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
รอบ 2.2 ปีการศึกษา 2564
หากข้อมูลไม่อัพเดท ให้กด Refresh หน้าจอ

new

A. เอกสาร กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่
ที่ต้องดำเนินการก่อนเปิดเทอม หลังจากชำระเงินค่าเทอมแล้ว (เอกสารP02) กดคลิกที่นี่

B. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
กรุณากดคลิก..เพื่อเลือก คณะ

1.วิศวกรรมศาสตร์
new

2.บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
new

3.ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
new

4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
new

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
newnew