การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
**กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ให้ครบและทำความเข้าใจก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผู้สมัครที่กรอกใบสมัคร ว่าวุฒิเดิม คือ ระดับ ม.6 และ สมัครเรียนต่อหลักสูตรในระดับปริญาตรี ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ MYTCAS
หมายเหตุ : ขั้นตอนและวิธีการ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ให้เป็นไปตาม ระเบียบของ MYTCAS หากมีข้อสงสัย โทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ MYTCAS 02-126-5111 เวลาทำการ 8:30-17:00น.
หากทำการยืนยันสิทธ์แล้ว ต้องการสละสิทธิ์ ให้สละสิทธิ์ผ่าน MYTCAS ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2563 เท่านั้น

ผู้สมัครที่กรอกใบสมัคร ว่าวุฒิเดิม คือ ระดับ ม.6 และ สมัครเรียนต่อหลักสูตรในระดับปวส. "ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House" มหาวิทยาลัยได้ปรับข้อมูลว่าท่านได้ยืนยันสิทธิ์ ให้โดยอัตโนมัติแล้ว
หากต้องการสละสิทธิ์ ทำได้โดยการไม่ต้องชำระเงินค่าเทอม 1/63 จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

ผู้สมัครที่กรอกใบสมัคร ว่าวุฒิเดิม คือ ระดับ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทุกราย "ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House" มหาวิทยาลัยได้ปรับข้อมูลว่าท่านได้ยืนยันสิทธิ์ ให้โดยอัตโนมัติแล้ว
หากต้องการสละสิทธิ์ ทำได้โดยการไม่ต้องชำระเงินค่าเทอม 1/63 จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

หากต้องการตรวจสอบว่าท่านกรอกใบสมัคร ว่าวุฒิเดิม คือ อะไร?? สามารถดูได้ใน ใบยืนยันการสมัคร ระวังท่านอาจกรอกวุฒิเดิมผิด และไม่รู้ตัว มหาวิทยาลัย จะให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวุฒิเดิมที่ท่านกรอกใบสมัคร หากเกิดกรณีผิดพลาด เช่น วุฒิเดิมคือระดับ ปวช. แต่กรอกใบสมัคร ว่า ม.6 และเข้าใจผิดว่าตนเองได้กรอกใบสมัคร ว่าวุฒิเดิมคือ ปวช. แล้วจึงไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ตามข้อ 4 กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดตามวุฒิเดิมที่ ท่านกรอก คือ ม.6 และท่านต้องดำเนินการตามข้อ 2 หากไม่ดำเนินการถือว่าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังไม่ได้ทุกกรณี

ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) 1/2563 ตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์