การรับนักศึกษาพิการ
การรับนักศึกษาพิการ
1 การสมัครเรียน ผู้พิการ/ผู้ปกครอง ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) โทร.053 921444 ต่อ 1360 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อด้วยตนเองที่ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก่อนการรับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร
2 ผู้พิการสามารถเข้าศึกษา โดยจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
3 มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาผู้พิการให้เข้ารับการศึกษา ตามความเหมาะสมของประเภทความพิการ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
4 ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และต้องแสดงตนให้มหาวิทยาลัยฯทราบ