ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

3.3 การสมัครด้วยตนเอง
  3.3.1 กำหนดการสมัคร : วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น
  3.3.2 สถานที่รับสมัคร กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกเขตพื้นที่ ดังนี้
    • เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อาคารห้องสมุด)
    • ตาก 41/1 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
    • เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
    • ลำปาง 200 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
    • น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    • พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  3.3.3 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  3.3.4 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  3.3.5 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสมัคร)
  3.3.6 ชำระเงินค่าสมัครสอบเป็นเงินสด จำนวน 300.- บาท พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  3.3.7 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  3.3.8 กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
  3.3.9 รับใบยืนยันการสมัครสอบ
  3.3.10 ให้ดาวน์โหลดระเบียบการฯ
  3.3.11 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  3.3.12 เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3.3.1 อีกครั้ง
  3.3.13 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  3.3.14 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ กรุณาอ่าน ก่อนชำระเงินค่าสมัครสมัคร