การสมัครด้วยตนเอง    
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า
ผู้สมัครรายใด กรอกข้อมูลเป็นอันเท็จ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด

ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันใด
ก่อนทำการสมัคร ให้ติดต่อกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234
เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ***ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครผ่านไปรษณีย์ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

3. ช่องทางการสมัครด้วยตนเอง

  3.1 กำหนดการรับสมัคร
กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น
กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษ : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษแล้วเท่านั้น)
กลุ่ม C กลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม : วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น

  3.2 สถานที่รับสมัคร กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกเขตพื้นที่ ดังนี้
• เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• ตาก 41/1 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
• เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
• ลำปาง 200 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
• น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
• พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  3.3 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

  3.4 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และจะไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  3.5 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสมัคร)
  3.6 ชำระเงินค่าสมัครสอบเป็นเงินสด จำนวน 300.- บาท พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
  3.7 กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง(ไม่อนุญาติให้สมัครแทนกัน)
  3.8 รับใบยืนยันการสมัคร และ เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร เป็นหลักฐาน
  3.9 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการ กดคลิก
  3.10 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  3.11 เมื่อสมัครเสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือก สมัครได้ หากต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร ให้ทำการชำระเงินเพื่อกรอกใบสมัครใหม่ อีกครั้ง
  3.12 ผู้สมัคร ต้องไปสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น