ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

3.2 การสมัครออนไลน์
  3.2.1 กำหนดการสมัครวันที่ 14 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
  3.2.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  3.2.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  3.2.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
  3.2.5 ให้นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ข้อ 3.2.4 ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินสดของ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  3.2.6 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  3.2.7 ภายหลังจากชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป ให้เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์
  3.2.8 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือ ว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  3.2.9 พิมพ์ใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  3.2.10 ให้ดาวน์โหลดระเบียบการฯ
  3.2.11 ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ต้องแจ้งกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันปิดการรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
  3.2.12 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  3.2.13 เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3.2.1 อีกครั้ง
  3.2.14 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  3.1.15 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ กรุณาอ่าน ก่อนชำระเงินค่าสมัครสมัคร