ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2564
new
ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได ก่อนทำการสมัคร ให้ติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.comก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้เป็นรูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

 

new

3.2 การสมัครออนไลน์
  3.2.1 กำหนดการสมัครวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2564 (ชำระเงินค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์)
  3.2.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  3.2.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณีี
  3.2.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) และ พิมพ์ แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร หรือที่เมนูที่ 17
  3.2.5 ให้นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ข้อ 3.2.4 ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินสดของ ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอวิส 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  3.2.6 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  3.2.7 ภายหลังจากชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป และต้องไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.00น. (พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การสมัครทุกกรณี) ต้องเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือที่เมนูที่ 12
  3.2.8 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือ ว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  3.2.9 พิมพ์ใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  3.2.10 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ หรือที่เมนูที่ 18
  3.2.11 ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ต้องแจ้งกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันปิดการรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
  3.2.12 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  3.2.13 เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3.2.1 อีกครั้ง โดยหากมีการสมัครใหม่ หลักสูตรเดิมที่เคยสมัครจะถูกยกเลิกทุกกรณี
  3.2.14 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบ ของเขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  3.2.15 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ให้ดำเนินการตามเกณฑ์การรับนักศึกษาพิการ หรือที่เมนูที่ 20
  3.2.16 ภายหลังจากการสมัคร เมื่อผู้สมัครทราบเลขที่นั่งสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสแกนเอกสารแสดงผล การศึกษา รบ. หรือ ปพ.1 ตามวุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้ในการสมัคร จากฉบับจริง ที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา เช่น เอกสารที่พิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น) สแกนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ นามสกุล .pdf แล้ว Upload ไฟล์ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย เมนูที่ 21 ตามกำหนดการ (ไม่ Upload เอกสาร มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกทุกกรณี)
  3.1.17 ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ทุกครั้ง หากตรวจพบว่ามีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 หลักสูตรมหาวิทยาลัย ถือว่าการสมัครก่อนหน้านั้นเป็นโมฆะ และยึดเอาตามการสมัครครั้งสุดท้าย ยึดตามวันเวลาที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบ