การสมัครออนไลน์   
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า
ผู้สมัครรายใด กรอกข้อมูลเป็นอันเท็จ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ในภายหลัง

ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได
ก่อนทำการสมัคร ให้ติดต่อกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234
เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ


***ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครออนไลน์ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

2.การสมัครออนไลน์ (สำหรับ กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป และ กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก เท่านั้น)
  2.1 กำหนดการสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562
  2.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  2.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และจะไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  2.4 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก
  2.5 ชำระเงินสดค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562
โดยสามารถเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
      1. ธนาคารกสิกรไทย
      2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
  2.6 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  2.7 ภายหลังจากชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก
  2.8 วันสุดท้ายของกรอกใบสมัครออนไลน์คือวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิและจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  2.9 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้เลขที่นั่งสอบ และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครได้ หรือ เข้ากรอกใบสมัครแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบ ต้องแจ้ง งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิและจะไม่คืน เงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  2.10 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการ กดคลิก
  2.11 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  2.12 เมื่อสมัครเสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือก สมัครได้ หากต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร ให้ทำการชำระเงินเพื่อกรอกใบสมัครใหม่ อีกครั้ง
  2.13 ผู้สมัคร ต้องไปสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น