ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

4. การสอบข้อเขียน

4.1      กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป
 

4.1.1   ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาเดิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน ให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากมีรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการในข้อ 6

  4.1.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาเดิม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช. หรือ ปวส. : ต้องเข้า สอบข้อเขียนครบทุกรายวิชา ตามกำหนด วัน เวลา ตามท้ายประกาศนี้ และจะต้องนำบัตรประจำตัว ประชาชน ฉบับจริง แสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากไม่นำมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
4.2 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2563
4.3 กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษ : ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการใน ข้อ 6

5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน

5.1 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ)
5.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และวิชาที่สอบ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯกำหนด
5.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำ โทรศัพท์มือถือ ตำรา หนังสือ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (กรณีเป็นนาฬิกา ต้อง เป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น)
5.4 ผู้เข้าสอบจะเข้าหรือออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว เท่านั้น
5.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสอบ
5.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (หรือ บัตรอื่นๆที่มีเลขประจำตัวประชาชนและ มีรูปถ่ายติดอยู่ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง) แสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากไม่มีมาแสดง จะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
5.7 ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเองได้แก่ ปากกา ดินสอดำ ขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ และ/หรืออุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิชาที่สอบ
5.8 ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดไว้เท่านั้น
5.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
5.10 ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
5.11 เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที
5.12 ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ
5.13 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด

6. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 17 เมษายน 2563 รายงานตัวเวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
6.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ
6.2 เอกสารที่แสดง ผลการศึกษาและวุฒิการศึกษาเดิม ตามประกาศคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร เช่น ใบแสดงผลการเรียน / ใบรบ. / ใบปพ.1 / ใบเกรด / หนังสือรับรอง / สมุดพก เป็นต้น โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา เช่น พิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น) พร้อมสำเนา 1 ชุด
6.4 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็น อย่างที่สุด เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมแสดงหลักฐาน โดยวันสุดท้ายที่ มหาวิทยาลัยจะรับเรื่องดังกล่าว คือวันสอบสัมภาษณ์ ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกกรณี
6.5 กรณีมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ มากกว่า 1 หลักสูตร ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รายดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ในทุกหลักสูตร

หมายเหตุ : กรณีผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 6.1 และ 6.2 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังไม่ได้

 

7. สถานที่สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของหลักสูตรและพื้นที่ ที่เลือกสมัคร เท่านั้น
7.1 ทุกหลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงใหม่
  7.1.1 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
  7.1.2 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารบริหารธุรกิจ3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
  7.1.3 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร15 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (หลังวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่)
  7.1.4 ทุกหลักสูตรที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร S1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) ยกเว้น 401 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี) สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารเหมืองแร่ 3 ห้อง มร.3-302 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
7.2 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ตาก สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาตาก มทร.ล้านนา ตาก
7.3 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงราย สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาเชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย
7.4 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำปาง สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาลำปาง มทร.ล้านนา ลำปาง
7.5 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.น่าน สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน
7.6 หลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.พิษณุโลก สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาพิษณุโลก มทร.ล้านนา พิษณุโลก
   

8. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

8.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
8.2 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม หรือชุดนักศึกษาปกติ หรือ ชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ ชุดกีฬา ชุดพละ เข้าห้องสอบ)
8.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
8.4 ผู้เข้าสอบจะเข้า-ออกห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการแล้ว เท่านั้น และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
8.5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังกรรมการ และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด
8.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก หรือส่งเสียงดังรบกวน กรรมการและผู้เข้าสอบอื่น
8.7 ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ