ดาวน์โหลด คุณสมบัติของผู้สมัคร รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป
  1.1.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. : ต้องกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับผู้สมัคร โดยมหาวิทยาลัยฯจะใช้คะแนนรวม O-NET คิดเป็น 30% และ คะแนนสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัย คิดเป็น 70% เป็นเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  1.1.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวช. ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับผู้สมัคร โดยมหาวิทยาลัยฯจะใช้คะแนนรวม V-NET คิดเป็น 30% และ คะแนนสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัย คิดเป็น 70% เป็นเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  1.1.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับผู้สมัคร โดยมหาวิทยาลัยฯจะใช้คะแนน O-NET , GAT และ PAT (ไม่สอบข้อเขียน)* เป็นเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ดูตารางค่าน้ำหนักคะแนน O-NET , GAT , PAT ที่ใช้คัดเลือกสำหรับคุณวุฒิเดิม ม.6
  1.1.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(4ปี,5ปี) : ต้องกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวช. ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับผู้สมัคร โดยมหาวิทยาลัยฯจะใช้คะแนนรวม V-NET คิดเป็น 30% และ คะแนนสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัย คิดเป็น 70% เป็นเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  1.1.5 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(4ปี,5ปี) : ต้องกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับผู้สมัคร โดยมหาวิทยาลัยฯจะใช้คะแนน O-NET , GAT และ PAT (ไม่สอบข้อเขียน)* เป็นเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ดูตารางค่าน้ำหนักคะแนน O-NET , GAT , PAT ที่ใช้คัดเลือกสำหรับคุณวุฒิเดิม ม.6
  1.1.6 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(เทียบโอน : เทียบโอนรายวิชาเรียน) : ต้องกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวส. ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิมสำหรับผู้สมัคร (บางหลักสูตร นอกจากมีคุณวุฒิระดับ ปวส. แล้ว และต้องมีคุณวุฒิในระดับ ปวช. หรือ ม.6 ตามหลักสูตรที่กำหนดด้วย)* โดยมหาวิทยาลัยฯจะใช้คะแนนรวม V-NET คิดเป็น 30% และ คะแนนสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัย คิดเป็น 70% เป็นเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  1.1.7 กรณีไม่มีคะแนน O-NET , V-NET , GAT , PAT ตามที่ระบุในข้อ 1.1.1 – ข้อ 1.1.6 สามารถสมัครได้ แต่มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคะแนนรวมดังกล่าวตามลำดับ
  1.1.8 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  1.1.9 กรณีผู้พิการ ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ต้อง ติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร.053 921444 ต่อ 1400 ก่อนการรับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร
  1.1.10ไม่เป็นนักศึกษา TCAS1 ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว (กรณีต้องการสมัครในรอบนี้ต้องทำการสละสิทธิ์เดิมก่อน : ระเบียบการสละสิทธิ์ให้เป็นตามข้อกำหนดของ TCAS63)
       
       
1.2 กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษ (ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจากคณะ/พื้นที่)
  1.2.1 คณะและกองการศึกษาในแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ ตามประกาศของคณะ/พื้นที่ นั้นๆ
  1.2.2 กรณีผู้ที่มีชื่อในประกาศให้เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษของคณะแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร กรอกใบสมัคร ตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ เช่นเดียวกันกับผู้สมัครกลุ่ม A และ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์(ไม่สอบข้อเขียน) และ ต้องดำเนินการตามกำหนดการทุกข้อที่ระบุใน กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ กับ มหาวิทยาลัยฯ
  1.2.3 นักศึกษาโควตาพิเศษที่ต้องการดำเนินการตามข้อ 1.2.2 ต้องไม่เป็นนักศึกษา TCAS1 ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว (กรณีต้องการดำเนินการตามข้อ 1.2.2 ต้องทำการสละสิทธิ์เดิมก่อน)
  1.2.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / เกณฑ์การคัดเลือก เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ ได้ดังนี้/td>
    ก. หลักสูตรของ มทร.ล้านนา ตาก โทร.055 515900 ต่อ 300
    ข. หลักสูตรของ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร.053 723971 ต่อ 1113
    ค. หลักสูตรของ มทร.ล้านนา ลำปาง โทร.054 342547 ต่อ 211
    ง. หลักสูตรของ มทร.ล้านนา น่าน โทร.054 710259 ต่อ 7253
    จ. หลักสูตรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก โทร.055 298437 - 40 ต่อ 1102
    ฉ. หลักสูตรของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ แบ่งตามคณะ ดังนี้
      ฉ1. หลักสูตรของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 2603
      ฉ2. หลักสูตรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 1236
      ฉ3. หลักสูตรของ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.083 5820788
     

ฉ4. หลักสูตรของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โทร.053 266518 ต่อ 2012 หรือ โทร.082 7086800