5.คุณสมบัติ/วุฒิการศึกษาเดิม
5.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร กดคลิกที่นี่
5.2 วุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร กดคลิกที่นี่
5.3 ค่าน้ำหนักคะแนน ONET GAT PAT สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6 กดคลิกที่นี่