ค้นหาเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

 

1.เลือก การสืบค้นจากเลขประจำตัวประชาชน

2.เลือก การสืบค้นจากหลักสูตรที่สมัคร