รายงานสรุปยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 - วันที่ 19 เมษายน 2564 รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง

หลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 177 10 18760 38 2 40                    227
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 22 3 25            30 17 3 20        45
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)            30 2  2            2
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 8 8 16                        16
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 320 35 35560 74 6 8030 46  4660 29 5 3460 23 2 25        540
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)        30 5  5                5
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 56 6 62                        62
8. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 130 20 15060 19 5 2460 10 2 12                186
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 5 2 730 7 1 8            30 20  2035
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 301 102 40360 56 12 6850 83 11 94                565
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 12 8 20                        20
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 67 14 8160 22 2 2460 13  13                118
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิตปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 55 4 59        60 12 1 13            72
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 30 2 32                        32
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30 2 2 4                4
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 16 4 20            30 8 1 9    29
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 9 2 11                        11
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 8 1 9                        9
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 27  27            30 12  12    39
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 26 6 32                30 24 7 31    63
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 6 5 11                        11
22. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช)30 78 2 80                        80
23. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 19 4 23                        23
24. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 28  28                        28
25. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช)30 21  21                        21
26. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 28  2830 10  10                38
27. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 6  6                    6
28. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 10 4 14                    14
29. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 13  13        2000030 10  10    23
30. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    60 18 2 20                    20
31. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 2  2                    2
32. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 6  6                    6
33. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 15  15                    15
34. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)90 11 53 6430 1 3 4    20 1 1 2            70
35. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 57 157 21460 7 15 2260 4 6 1060  7 760 3 19 2260  19 19    294
36. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 8 8 16        30 1 6 7            23
37. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)90 42 67 10930 4 4 830 1 7 860  7 760 3 9 12        144
38. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 3 3 6                        6
39. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 11 21 32                        32
40. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)        30 5 6 11                11
41. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงานปกติ (รับวุฒิปวส)30 4 26 30                        30
42. บช.บ.การบัญชี - การบัญชีปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)90 16 167 183120  19 1990 2 10 1290 1 17 1860 5 34 39        271
43. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 26 42 6830 4 1 5        30 2 1 330 1 1 2    78
44. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  2 2                        2
45. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)120 8 43 51                        51
46. International Business Managementปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 8 9 17                        17
47. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)90 43 28 71                        71
48. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศปกติ (รับวุฒิปวส)        30 2  2                2
49. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30 1 4 5    30  9 9    14
50. สถ.บ.สถาปัตยกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 42 33 75                        75
51. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายในปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 14 27 41                        41
52. ศล.บ.ทัศนศิลป์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)90 27 26 53                        53
53. ศป.บ.ออกแบบสื่อสารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 61 39 100                        100
54. ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 2 1 3                        3
55. ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 6 7 13                        13
56. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 5 13 18                        18
57. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 7 5 1230 2 1 3                    15
58. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 6 3 9            20 3 1 4    13
59. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                30 8 5 13        13
60. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 6 10 16                    16
61. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                    30 10  10    10
62. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)            60 1 5 630  8 830 1 2 3    17
63. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)            90 22 5 2790 15 6 2190 42 13 55    103
64. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    30 6 2 8    8
65. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            20000            0
66. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            20 1  1    30 10 2 12    13
67. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            20 2  2    30 3 4 7    9
68. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            20000    30 1 1 2    2
69. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                        30 2 3 55
70. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                        30 6  66
71. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                        30 13 9 2222
72. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                        60 59 8 6767
73. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                        30 2 8 1010
74. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 1 1 230 6 8 14                    16
75. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.กลุ่มเซ็นทรัลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 5 1 6                        6
76. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ *โครงการร่วม บ.สตาร์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                        15 6 1 77
77. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ *โครงการร่วม บ.ฟูจิคูระ ลำพูนปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)                        20 15 1 1616
78. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการร่วม บ.เบทาโกรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)20 1  1                        1
รวม
2,0301,7811,0112,7921,050391103494560190452356707358131470768716353013162193245123301534,161
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : จำนวนรับที่แสดงนี้เป็นจำนวนรับที่รวมนักศึกษาของทุกรอบแล้ว