รายงานสรุปยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 25 ตุลาคม 2563 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

หลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 175 10 18550 38 3 41                        226
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 11 4 15            30 5 1 6            21
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 3 1 4                            4
4. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)            30 3 1 4                4
5. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 10 3 13                            13
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)90 260 26 28660 70 5 7560 55 4 5960 22 2 2460 26 1 27            471
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (ต้องมีใบรับรองการทำงาน) (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)        30 11 1 12                    12
8. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 44 4 48                            48
9. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 138 26 16460 14 4 1860 10 2 12                    194
10. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 15 10 2530 9  9                    34
11. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 59 5 64                            64
12. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 253 79 33260 58 16 7450 67 6 73                    479
13. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 10 14 24                            24
14. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 53 17 7060 22 5 2760 12  12                    109
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 48 4 52        60 9 1 10                62
16. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)60 22 2 24                            24
17. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30 2  2                    2
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 9 2 11            30 21 5 26        37
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 4 5 9                            9
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 7 1 8                            8
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)    30 34  34            30 25 2 27        61
22. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี/เทียบโอน)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)30 40 4 4430 2  2            30 17  17        63
23. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 7 6 13                            13
24. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช)30 81 7 88        30 4  4                92
25. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 15  15                            15
26. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 33  33                            33
27. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช)30 19 1 20                            20
28. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 12 3 1530 7 4 11    30000            26
29. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 4 1 530 1 2 3                    8
30. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30  1 130 2  2                    3
31. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 6  6    30 2  230 5  530 4  4        17
32. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    60 16 7 23                        23
33. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 5  5                        5
34. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 8  8                        8
35. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 18  18                        18
36. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30 1  1                    1
37. ปวส.ช่างกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30000                    0
38. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)            30000                0
39. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)20 15 2 17                            17
40. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)15 8 1 9                            9
41. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)15000                            0
42. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 38 106 14430 2 1 3    30 1 2 3        30 3 5 8    158
43. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 50 82 13260 7 2 930 3 2 530 4 1 530 3 3 630 2  230 1 3 4    163
44. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 7 6 13                            13
45. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 37 38 7560  6 615  1 130 2  230  2 2            86
46. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 4 4 8                            8
47. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 5 13 18                            18
48. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        15  3 3                    3
49. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 13 99 11260 1 13 1430  3 330  4 430 1 1 2            135
50. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 18 46 6430 4 7 11        30 2 3 530  1 1        81
51. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  2 2                            2
52. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 10 25 35                            35
53. International Business Management (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 6 9 15                            15
54. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 6 31 37    15 1 5 630  5 530 1 5 6            54
55. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส)30  1 1                            1
56. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)        15 4 3 7                    7
57. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)60 19 99 11860  15 1560 5 34 3960 2 13 1530 4 31 35            222
58. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 18 66 8430 1 8 930 3 5 860  7 730 1 7 830 1 31 32        148
59. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส)30  10 10        30 1 1 2                12
60. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 3 27 30                            30
61. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ปกติ (รับวุฒิปวส)60 20 12 32                            32
62. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ พิเศษ (รับวุฒิปวส)30  1 1                            1
63. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ (รับวุฒิปวส)        30 3 1 4                    4
64. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)60 4 19 23                            23
65. ปวส.การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30  1 1                1
66. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30000    30  4 4        4
67. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30 1  1    30 3  3        4
68. สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 43 48 91                            91
69. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 30 34 64                            64
70. ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)90 33 21 54                            54
71. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 50 27 77                            77
72. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 4 14 18                            18
73. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 10 13 2330 1 2 3                        26
74. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 4 3 7            30000        7
75. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                15 5 1 6            6
76. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    20 2 8 10                        10
77. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    15000        0
78. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30 1 1 215 1 3 415 2 2 4        10
79. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            45 3 1 460 5 4 945 9 3 12        25
80. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            30 2 3 51500015  3 3        8
81. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                    15 1  1        1
82. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            45 1 3 43000045 8 9 17        21
83. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    10 1 4 5                        5
84. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                15 7 2 9            9
85. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    30 5  5        5
86. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30000                0
87. ปวส.เทคโนโลยีการอาหารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            300003000030  1 1        1
88. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30  1 13000030 4  4        5
89. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            3000030 1 2 330 4 6 10        13
90. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30 1  13000030  1 1        2
91. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                            30 2 5 77
92. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                            30 5 2 77
93. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            30 18 15 3333
94. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            60 75 14 8989
95. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted Hands-on (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            20 19 2 2121
96. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            30 7 12 1919
97. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 1 3 4                            4
98. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี) *โครงการร่วม บ.สตาร์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                            150000
99. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน จำกัดพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)                            20 2  22
รวม
2,0301,7441,0782,8221,100354126480710196762729305947106630676613360010668174604812235128501784,177
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : จำนวนรับที่แสดงนี้เป็นจำนวนรับที่รวมนักศึกษาของทุกรอบแล้ว