รายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS
รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและยื่นคะแนน ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก)
เกณฑ์รายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS
1.ตอนกรอกใบสมัคร ท่านเลือกวุฒิการศึกษาเดิม = ม.6
2.สอบผ่าน(ผ่านการคัดเลือก)ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บางหลักสูตรที่เข้าร่วม TCAS
3.เฉพาะรอบ 2 เท่านั้น


***** รายชื่อที่ประกาศนี้เรียงตามเลขที่นั่งสอบ *****

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ทุกราย ให้ดำเนินการ Clearing House MYTCAS วันที่ 9-10 พ.ค.65
ก่อนกำหนดการชำระเงินค่าเทอม ไม่ดำเนินการ จะไม่สามารรถพิมพ์ใบชำระเงินนค่าเทอมได้
และ ไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ทุกกรณี และ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดใดภายหลังไม่ได้
ข้อมูลใน สถาณะ ClearingHouse-MYTCAS จะอัพเดทภายหลังสิ้นสุดกำหนดการ Clearing House

                             -

เลขที่นั่งสอบ
รหัสหลักสูตรที่สอบติด
ชื่อ
สกุล
วุฒิเดิม(ที่กรอกในใบสมัคร)
1010009-7101นายเมธัสคุ้มครองม.6
1010071-7101นายธนบดีลุงตี๋ม.6
1010087-3101นายพิเชฐพานไพบูลย์ม.6
1010090-7101นายวรัญญูหงษ์ใจสีม.6
1010093-1101นายวัชรพลตุ้ยหล้าม.6
1010103-8101นายสุรเชษฐ์แง่มจันทร์ม.6
1030001-0103นส.พรพรรณบุญมีม.6
1030006-9103นายธนวิชญ์ เตปินม.6
1030009-3103นายพชรดนัยสุภาวรรณ์ม.6
1030012-7103นส.พรคำแหลงม.6
1030013-5103นายฉัตรพลสุภาเปี้ยม.6
1030014-3103นส.อัญชลีทองคำม.6
1040049-7104นายธีระภัทรตนพยอมม.6
1060003-9106นายณัฐพงศ์หงษ์ทองม.6
1060009-6106นายปิยะภูมิบุญนาคม.6
1060027-8106นายบุญประพัฒน์ตานันม.6
1060033-6106นายธนพัฒน์ปันป่า ม.6
1060049-2106นส.พิมพา นารีม.6
1060072-4106นายธนพัฒน์ใจกว้างม.6
1060075-7106นายศักดิ์นันท์เทวนาม.6
1060080-7106นายเอกธนาอภิญญาวิวัฒน์ม.6
1060082-3106นายศุภัฒกรปันดอนตองม.6
1060083-1106นายสุขสันต์คำยาม.6
1060087-2106นายสรยุทธจาปัญญะม.6
1060117-7106นายปรเมศร์มูลกลางม.6
1060144-1106นายภาคินป๋าเมืองมูลม.6
1070014-4107นส.ปาลีรัตน์ชัยวงค์ม.6
1070015-1107นายษมากรแก้วใหม่ม.6
1090017-3109นส.ธิราภรณ์ไชยชนะม.6
1090146-0109นายหิรัณย์แก้วกันใจม.6
1090185-8109นส.ดมิสาสมภารม.6
1090190-8109นายนันต์ธวัชอังคะปานม.6
1100003-1110นส.จิรภิญญาธิสาระม.6
1100005-6110นส.ธิตินันท์สระทองทิวม.6
1100006-4110นส.ณฐอรกาทองทุ่งม.6
1100010-6110นายจารุวิทย์คำเรืองม.6
1100013-0110นส.ปณาลีผดุงศักดิ์ม.6
1100014-8110นายปางพูนปัญญาสีห์ม.6
1100016-3110นส.จิราภรณ์จิโนม.6
1100017-1110นส.ฐิตินันท์แดงติ๊บม.6
1110005-4111นส.กุลฑีรากรรณิกาม.6
1110007-0111นายภัคพงษ์สุขตุ้ยม.6
1110012-0111นส.ณัฐญา อินถาม.6
1110015-3111นส.ญาณิศาหารวังม.6
1110023-7111นายอเล็กซานเดอร์ ณัฐธัญวิลสันม.6
1110024-5111นส.สาธิตาธรรมประพันธ์ม.6
1110026-0111นส.พัชราภาเมืองรักม.6
1110028-6111นส.นิศารัตน์คำมูลม.6
1110030-2111นส.พรรณาหาญภิรมย์ม.6
1110031-0111นายพีรพลพิทักษ์โภไคยม.6
1120002-9112นส.พัณณิตาไพชยนต์ม.6
1120024-3112นส.น.ส อุไรพรตื้อบัวม.6
1120028-4112นายกีรติณ เชียงใหม่ม.6
1140003-3114นายธีรวัฒน์ไชยถาม.6
1160018-6116นายสุธีสุภกาแก้วม.6
1170004-4117นายณัฐนนท์ต๊ะมังม.6
1180002-6118นายภูริพัฒน์ดวงจันทร์ม.6
1180003-4118นายจักรพงษ์แก้วเมืองมาม.6
1180010-9118นส.ณัฐชยาตาจันทร์ดีม.6
1210008-7121นายกฤตนัยตาคำม.6
1220001-0122นายนฤเทพเมตตานัยรรมม.6
1220002-8122นายวรากรสุดาแก้วม.6
1310021-9131นายวิชิตชัยศรีดีม.6
1310024-3131นส.สุชาวดีหลักชัยม.6
1320006-8132นส.ณัฐพรดีเมฆม.6
1320037-3132นายปกรณ์อาชาคีรีม.6
1320038-1132นายศุภวัฒน์เชื้อรอดม.6
1320052-2132นายนิรัติภูมิปานดีม.6
1330001-7133นส.สุวัสดาพิมพ์ษรม.6
1330002-5133นายวีรวัฒน์กันจันวงศ์ม.6
1330003-3133นส.อภิชญากาวิละแพทย์ม.6
1330005-8133นายทรงพลคำวงศ์ษาม.6
1330007-4133นส.ศศินาจิ๋วปัญญาม.6
1330009-0133นส.กนกวรรณสุพรรณม.6
1330010-8133นายศิวกรณ์สำราญใจม.6
1330011-6133นส.ธนัญญาโตมากม.6
1330012-4133นส.พิชชาพรแผ้วสูงเนินม.6
1330013-2133นายผดุงพลอินต๊ะวงศ์ม.6
1330017-3133นายภาณุวิชญ์สุจิตม.6
1330018-1133นายศตวรรษบรรลือม.6
1330019-9133นส.ณิชาภัทรวงค์ลำดวนม.6
1330021-5133นายกิตติพิชญ์ทวีทรัพย์ล้ำเลิศม.6
1330023-1133นายพชรพรมพฤษ์จรัสม.6
1330025-6133นายอภิสิทธิ์มะหึมาม.6
1340010-6134นายจีระวัฒน์ ใจยะม.6
1340011-4134นส.นฤมลภู่พุ่มม.6
1350007-9135นายเสถียรพงษ์จันทนาม.6
1350017-8135นายธนกฤตใบป้อม.6
1350022-8135นส.พรหมพรอ้อยบำรุงม.6
1350030-1135นส.ธันยพรหาญใต้ม.6
1350039-2135นายพงศ์พัฒน์บัวสำลีม.6
1350045-9135นายสิรวิชญ์ชัยชนะม.6
1350085-5135นายพงศธรแซ่ฟ้งม.6
1350105-1135นายอภิชาติแก้วแปงม.6
1360008-5136นส.ศรัณย์พรสุวรรณปัญญาม.6
1360018-4136นายทักษ์ดนัยบำเพ็ญบุญม.6
1370004-2137นส.บุญธิดาแสงสีม.6
1370008-3137นส.ธมนวรรณกันธิยะม.6
1530011-4153นายภูมิศักดิ์มรรคระตานนท์ม.6
1530012-2153นายเขตต์เมธาธัยยาวัฒน์ม.6
1530014-8153นายสิทธิเดชไชยห้วยห้าม.6
1530016-3153นายไกรวิชญ์เจริญพรม.6
1530017-1153นายจักรกฤษณ์จิตะวนาม.6
1530018-9153นส.วนิดาแปงสายม.6
1550038-2155นายเสฎฐวุฒิฟักแก้วม.6
1550052-3155นายอนุสรแก้วมาม.6
1550071-3155นส.พันธุ์พฤกษาไกลถิ่นม.6
1550073-9155นายธนาดลอุดดงม.6
1570005-7157นส.ชลธิชากมลเชตุม.6
1590006-1159นายศิธาฝ่อกระโทกม.6
1610006-2161นายอภิเดชเเสงสมุทรม.6
1620025-2162นส.ธนพรรณเติมพันธ์ม.6
1620032-2162นายภูรินทร์อินพรมม.6
1630006-2163นส.จิรัชญาคำนาแซงม.6
1630007-2163นส.จุฑามณีวิเศษศักดิ์ม.6
1830012-9183นส.ญาณภัทรว่องไวตระการม.6
1830025-1183นายวีรภัทรลาวินม.6
1830029-3183นายสืบสกุลขวัญตึกม.6
2000001-4200นส.ศรุตาไชยวงค์ม.6
2000002-2200นส.อารดาศิลวันต์ม.6
2000003-0200นส.อรพินเอี่ยมสะอาดม.6
2000004-8200นส.ขวัญพิชชาฟักบัวม.6
2000006-3200นส.ญาดารัตน์สุปินชมภูม.6
2000010-5200นส.อรุณยภรณ์ก้อนยะม.6
2000013-9200นส.นิชยาภานาทันม.6
2000014-7200นส.พิมพ์ผกามาศเดือนคำม.6
2000015-4200นส.วันวิสาแสงคำม.6
2000016-2200นส.กลิ่นผกาทำการดีม.6
2000018-8200นส.พัชราภารักไม้ม.6
2000019-6200นส.พัฒน์นรีชินนะพรม.6
2000020-4200นส.พลอยชมพูคนอยู่ม.6
2000021-2200นส.ศุภกานต์สุนทระสังวรม.6
2000023-8200นส.โมนิก้า นพน้ำค้างมุ่งหมายม.6
2000025-3200นายสุพิวัฒน์อุตระม.6
2000028-7200นายเมธาอัศวชาติธงชัยม.6
2000029-5200นส.พีรดานะตาม.6
2000030-3200นายปฏิภาณแก้วสว่างม.6
2000032-9200นส.บรรฑิตากันทะตุลม.6
2000035-2200นส.ยุพารัตน์เรือนคำม.6
2000036-0200นายไพสิฐรังศรีสืบม.6
2000037-8200นายธนากรโพธิคำมาม.6
2000038-6200นส.ภาวนาธรรมปัญโญม.6
2000039-4200นส.พนัชพรรณกัณทวีม.6
2000040-2200นส.พรทิพย์แซ่ลีม.6
2010005-3201นายศุภกานต์อินภิบาลม.6
2010011-1201นายศาตรสดา ตุ่มรังษีม.6
2010012-9201นางกุลปริยาดีบุรีม.6
2010017-8201นายธีรพลนนทะบทม.6
2010029-3201นายธัญญาวัฒน์คำเปิ้นม.6
2010031-9201นส.พิมพ์ชนกพงษ์วิระชัยม.6
2010032-7201นส.ปูชิดาดำรงค์ม.6
2010033-5201นส.ปาลิตาดำรงค์ม.6
2010039-2201นายพุฒิพงศ์วุฒิปันโยม.6
2010041-8201นส.โกลัญญา เรือนคำจันทร์ม.6
2010043-4201นส.ชญานันท์ ทวีสุขม.6
2010045-9201นส.รินดารัตน์ไชยลังกาม.6
2010046-7201นส.ปรีชญานวมงามม.6
2010060-8201นายดุลยวัตปานพรหมม.6
2010065-7201นส.อารีรัตน์แก้วเคียงคำม.6
2010071-5201นายวุฒิชัยเกิดศรีม.6
2010077-2201นายสิรวิชญ์อรุณศรีม.6
2010079-8201นส.สุธาสินีทายะม.6
2010082-2201นส.ปราณปริยาเปอะปินม.6
2010086-3201นส.ทัศนานันท์อุ่นตาลม.6
2010099-6201นส.กันยารัตน์พงษ์ต๋าม.6
2010102-8201นส.สิริกัญญาโสภาม.6
2010103-6201นส.ณัฐริกาไชยยาส้าวม.6
2010116-8201นส.สุชานาถเครือปัญญาม.6
2010120-0201นายศิริศักดิ์เถินบุรินทร์ม.6
2010122-6201นส.เขมิกาปราบปรามภัยม.6
2010133-3201นส.ณิรัตน์ศิธรจิณวงษ์ม.6
2010146-5201นส.พรรณษาสุขหล้าม.6
2020004-4202นายภานุวัฒน์สายก้อนม.6
2020007-7202นายเจษฎาบุญหนักม.6
2030001-8203นส.นันนภัทรงามเจริญม.6
2030003-4203นส.ณัฐวดีภู่ระย้าม.6
2030004-2203นส.ปาณิศาแสนยาเจริญกุลม.6
2030005-9203นส.อรวรรณรัตนพยอมม.6
2030006-7203นส.บุษราพรสมบัติใหม่ม.6
2030007-5203นส.ธิดารัตน์สิทธิม.6
2030009-1203นส.ธันย์ชนกชัยคำวังม.6
2030011-7203นส.วราพรไหวยะม.6
2030012-5203นส.รัตนาภรณ์ วิริยาม.6
2030026-5203นส.จิราพรยิ่งยศมงคลแสนม.6
2030030-7203นส.ฐิติกาญจน์จันตรีม.6
2030039-8203นส.ฌานิทธีสิงห์ประพันธ์ม.6
2030040-6203นายนาย อดิศักดิ์กระสายม.6
2030041-4203นายหฤษฎ์ตั้งศิริกุลม.6
2030042-2203นส.ศิริลักษณ์คำนวนม.6
2030043-0203นายพงศกรจันคำม.6
2030044-8203นส.ชนม์นิภาต๊ะปวนม.6
2030046-3203นส.อตินุชหอมอินทร์ม.6
2030053-9203นส.แพรพลอยผ่องสีม.6
2030057-0203นส.พัชราภรณ์พรสวรรค์ม.6
2030059-6203นส.ปัญยวีร์วนะไชยเกียรติม.6
2030063-8203นส.ศุทธนุชแก้วขาวม.6
2030065-3203นส.อรวราพรอำนวยม.6
2030067-9203นส.นลินทิพย์ทันวันม.6
2030070-3203นส.ชนัญชิดายาวิจิตรม.6
2030072-9203นส.วรรธนะพรบัณฑรผกายม.6
2030077-8203นายพีรพัฒน์จิตนานม.6
2040001-6204นส.กันติชา ปาลี ม.6
2040002-4204นายกษิดีนิโครธานนท์ม.6
2040003-2204นส.วลัยลักษณ์วงศ์วิศิษฏ์ม.6
2040004-0204นายนฤสรณ์วรรณศรีม.6
2050015-3205นส.ศิรินันท์รินแต้วม.6
2050021-1205นายธนทัตแซ่ลี้ม.6
2050035-1205นส.บุญสิตาธรรมสอนม.6
2050044-3205นส.วีจายม.6
2050072-4205นส.หยกผกาหงษ์ทองม.6
2050090-6205นส.นุชรวีอุตตะมาม.6
2050097-1205นส.ฐิตาภรณ์อินสวนม.6
2050101-1205นส.วิภาวดีนินวาโยม.6
2070001-9207นส.ณภัทรศิวเวธานนท์ม.6
2070002-7207นส.ณัฐสุดาไชยมาลีม.6
2100006-2210นายอาเบกูผะม.6
2100008-8210นส.พกาวรรณ อภิช้ยโสภณม.6
2100018-7210นายธนชานนลุงคนชมม.6
2100019-5210นายจิรายุบุญหมื่นม.6
2100020-3210นายศตวรรษไชยโยม.6
2100021-1210นส.ดาวใจ-ม.6
2100023-7210นายกัมปนาทบุญก้ำม.6
2110003-7211นายสถาปณวัฒน์ใจโตม.6
2110005-2211นส.ศศิกานต์คำรังษีม.6
2110007-8211นส.พิมพฤกษาแก้วคำม.6
2110013-6211นายเวชพิสิฐชำนาญหมอม.6
2110015-1211นส.กุลธิดาเสนะเปรมม.6
2110020-1211นส.ธนภรณ์ขุมเงินม.6
2130006-6213นส.คันธารัตน์เขื่อนธะนะม.6
2130007-4213นส.ฐิดาภาคำหล้าม.6
2130013-2213นายวรกานต์เทพวงค์ม.6
2130015-7213นายภพประวีณวิทย์ม.6
2130019-9213นายนนทพันธ์ตระกูลทองม.6
2130022-3213นายภูธเนศพรมมีม.6
2130025-6213นส.ธนิดาจอมงามม.6
2130026-4213นส.พัชชรียาวงษ์ธรรมม.6
2130031-4213นายนิชฌาณแสงอินทร์ม.6
2130035-5213นส.ภัฑริณแพรทท์ม.6
2130038-9213นายพงศภัคสมณีม.6
2130044-7213นส.วรกมลสุร้องช้างม.6
2190001-4219นส.พิชชาภัทร์ภักดิ์สันติพงศ์ม.6
2190002-2219นส.อรรถภรณ์กันตีมูลม.6
2190003-0219นส.ปาริชาติเครือคำม.6
2190004-8219นส.ศศิวิมลแสนหาญม.6
2190005-5219นส.กมลเนตรอินทรีย์ม.6
2310002-7231นส.ศศินาบุญมีมาม.6
2310004-3231นส.ศศิธรแตงบุญรอดม.6
2310007-6231นส.ธนาภาจุมพลม.6
2310008-4231นส.รัชฎาสีเผือกม.6
2310010-0231นายเวชพิสิฐโสมเสนม.6
2310011-8231นายคมสันใจชนะม.6
2310012-6231นายอดิเทพกุระคานม.6
2310015-9231นางอันติมายางนอกม.6
2320001-7232นส.สุทธิชาอินต๊ะยาม.6
2320002-5232นายธนภูมิทองป้องม.6
2320003-3232นส.สิราวรรณขำมีม.6
2320006-6232นส.มณีศิริมณีมงคลม.6
2320008-2232นายทวีบุญนำประเสริฐม.6
2330004-9233นส.กัลญาณีกลิ่นหอมม.6
2330014-8233นส.รักษณาลีแซ่หมีม.6
2330018-9233นายเอื้ออังกูรแก้วอยู่ม.6
2330019-7233นส.มินตราหล้าจอมใจม.6
2330021-3233นส.อภิชญาเรืองศิริม.6
2330022-1233นส.ปฐมามณีเขียวม.6
2330024-7233นส.อรธิตาปัญญาม.6
2330028-8233นส.ณัฐพรใจวงษาม.6
2330029-6233นส.อังคณาภรณ์เครือยาม.6
2330030-4233นส.ชุติมาตันกาบม.6
2360002-6236นายวสันต์กาสุยะม.6
2360003-4236นายชญานนท์คุ้มวงษ์ม.6
2360004-2236นายศักดามาลิดม.6
2360005-9236นายปัญจพลหน่ายทองม.6
2360007-5236นส.ณัฐกมลจิตประสงค์ม.6
2510004-1251นายภูริณัฐศรีวิราชม.6
2510010-8251นส.นิชนันท์มูลเทียรม.6
2540006-0254นายทิชานนท์ขวัญกิจรัถยาม.6
2540008-6254นส.สุทธิดาสุพรมม.6
2540013-6254นส.กุลวราพละกิตติกุลม.6
2550002-6255นายนครินทร์ทาเป็งม.6
2550004-2255นายณรงค์ศักดิ์แซ่ล่อม.6
2550007-5255นายทศพลผลโภคม.6
2560001-6256นายศุภชิตปันยี่ม.6
2560009-9256นส.สุทรานุชกูลจันทร์ม.6
2560011-5256นส.ชมพูเนตรบุญทิพย์ม.6
2680001-1268นายอดลุวิทย์ปาลีม.6
2810002-2281นส.นันทิยาจันทะคุณม.6
2810005-5281นส.เกวลิน ทองสุขม.6
2810006-3281นายชานนท์ สงเชื้อม.6
2810007-1281นส.ณัฐชา สวัสดีม.6
2810011-3281นส.รมย์ธีรา ม่วงมีม.6
2810013-9281นายวันทวัชร์ อินทร์ประดิษฐ์ม.6
2820001-2282นส.อรไพลิน พุทธสงค์ม.6
2820002-0282นส.ศิริกร พันทองม.6
2820003-8282นายพงศ์ศิริ แดงงามม.6
2980002-6298นส.ชลธิชาหลุกแก้ว ม.6
2990001-6299นส.ณัฐธิดา ใจกาศม.6
3010003-6301นส.วรกมลเวียงคำม.6
3010004-4301นส.นภัสวรรณณ ลำปางม.6
3010005-1301นส.วรรณรัตน์คำดำม.6
3010011-9301นส.พุธิตาปันฟองม.6
3010014-3301นส.จิรประภาจีโนม.6
3010016-8301นส.ประกายแก้วธงลอยม.6
3010023-4301นายณัฐพัตฒ์ปัญญาจันทร์ม.6
3010029-1301นายภูพานตาหลวงม.6
3010032-5301นายจิรายุสเป็งใจม.6
3010039-0301นายหยกเพชรชัยสุวรรณ์ม.6
3010042-4301นส.ณัฐธิดาปัตถาธิตังม.6
3010044-0301นส.จริยาภรณ์ฉัตรสุริยากรณ์ม.6
3010046-5301นส.อาทิตยาจะลูม.6
3010047-3301นายสรวิชญ์ชาติสิงห์ม.6
3010053-1301นส.อารายาปันจักคำม.6
3020001-8302นายเขมนันท์จิตพิลาม.6
3020002-6302นส.พลอยวรินทร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยาม.6
3020003-4302นส.กัลยรัตน์ชิติสรรค์ม.6
3020004-2302นส.รวิสรายอดคำม.6
3020005-9302นส.ณิชมนใจกาศม.6
3020006-7302นส.ปัณณ์วิโรจน์เรืองสกุลม.6
3020009-1302นส.ณัฐวศาพูลยิ่งม.6
3020010-9302นายนนทชัยยิ่งละออม.6
3020011-7302นส.นลินทิพย์ลิ่วกลางม.6
3020014-1302นายธวัลรัตน์พงศ์กู่ม.6
3020015-8302นายภูริณัฐอาคมนันท์ม.6
3020017-4302นส.อำพรรณยิ้มภูผาม.6
3020024-0302นส.ภิรัญญาพันชนะม.6
3030001-6303นายปฏิภาณมูลอ้ายม.6
3030003-2303นายพัชรากรคำรินทร์ม.6
3030008-1303นายอเล็กซานโดรโรชิโอลาม.6
3030009-9303นายภูมินทร์ขุนคำม.6
3030012-3303นส.เกียรติยาใจกาศม.6
3030021-4303นส.นันทกานกอแก้วม.6
3030022-2303นส.พรประภาวงค์คำปันม.6
3040001-4304นายโยธินมองมูลม.6
3040002-2304นส.กุลธิดาโปธาพันธ์ม.6
3040003-0304นส.พัชรพรต๊ะเสาร์ม.6
3040004-8304นส.รัตนาภรณ์คุณยศยิ่งม.6
3040005-5304นส.ขวัญสิริอิ่นอ้ายม.6
3040006-3304นส.แอนชิราคำสิงห์ม.6
3050002-9305นส.ธมณณัฏฐ์รุ่งเรืองการพาณิชม.6
3050011-0305นส.พรทิพย์ขำสุภาพม.6
3050016-9305นส.ธันยรัชช์อุตศิลป์ศักดิ์ม.6
3050020-1305นายธีรพงศ์วังงอนม.6
3050022-7305นส.ปนัดดา ไชยวันม.6
3050025-0305นส.ปวีณาเนินขุนทดม.6
3050032-6305นส.ลักษิกาหล้าบุญมาม.6
3050035-9305นายธนภัทรสารเงินม.6
3050036-7305นส.พัชรวรินทร์กระจ่างม.6
3050040-9305นส.ณัฐณิชาเถาว์ชูม.6
3080001-5308นส.นิพพิชฌาน์เกาะแก้วม.6
3090001-3309นส.สุมินตราภูเกษม.6
3090002-1309นส.ศุภวรรณสารคำม.6
3090003-9309นส.ญาณัจฉราแก้วศิริม.6
3090004-7309นายพีรวิชญ์เครือวงค์ม.6
3110001-9311นส.ภรภัทรอาษาม.6
3110002-7311นส.สร้อยแสงเงินไอ่ทุงม.6
3110003-5311นายภูริวิชญ์มูลอ้ายม.6
3110005-0311นส.ขวัญชนกริยะป่าม.6
3110006-8311นายธนกฤตจันทร์อินทร์ม.6
3110007-6311นส.พฤฒญากานต์ทุ่มจรม.6
3110008-4311นส.ซันตาน่าเบลล์ม.6
3110009-2311นส.พิมพ์ชนกลาดคำม.6
3120001-7312นส.ธีร์ธิดาปันชำนาญค้าม.6
3120002-5312นส.ลักษิกาปิงบุญม.6
3120003-3312นส.ณัฐชานันท์จินาเหมยม.6
3120004-1312นส.ชาลิสาพุ่มเมืองม.6
3120012-4312นส.บวรลักษณ์ทินกร ณ อยุธยาม.6
3310001-7331นายสิรภพสิงห์หาม.6
3310002-5331นายศรัณญ์ขันธรักษ์ม.6
3310003-3331นายเอื้ออังกูรอยู่สุ่มม.6
4310002-3431นายภูติอนันต์ แก้วประกอบม.6
4310003-1431นายเอกรินทร์รอดพึ่งม.6
4310006-4431นายณัฐพงศ์คนแฉ่งม.6
4310007-2431นายปิ่นมนัสสุขจิตร์ม.6
4320005-4432นายภาณุพงษ์วงษ์กล่ำม.6
4320008-8432นส.กาญจนาเตมะเมียะม.6
4320009-6432นส.ภัทจิราภรณ์ถาวรม.6
4320010-4432นส.สุธินีบุญสายยังม.6
4320011-2432นายอลงกรณ์กาเหมือยวงศ์ม.6
4600002-2460นส.นันท์นภัสวงค์แสงม.6
4600005-5460นายเสกสรรแซ่พ่านม.6
4600006-3460นส.ยศวมนอ่อนคำม.6
4600021-2460นายนันทพงค์สุระวังม.6
4600023-2460นส.ชาลินีรุ่งเรืองม.6
4600024-2460นายศิริชัยเขื่อนแก้วม.6
4660002-9466นส.ณิชกมลยศวงศ์ม.6
4660003-7466นายสุทธิพงศ์บุญเกิดม.6
4660004-5466นส.นิตยาอินเตชะม.6
4660005-2466นส.สุพิชญาเอวังบุตรม.6
4660014-2466นส.กมลวรรณหวลถนอมม.6
4670002-7467นส.ภีรดาสุขปลูกม.6
4670008-2467นายอิทธิพลอ่อนเจริญม.6
4800002-0480นายพชรพลนุ่มมีชัยม.6
4800003-8480นส.กัญญารัตน์ กะสวยม.6
4800005-3480นส.ณัฏฐณิชา พงษ์จินดาม.6
4800006-1480นายณัฐกิตต์ปานสุขุมม.6
4800008-7480นายธนกริชม่วงเพ็งม.6
4800009-5480นายธนพลวุฒศรีมานันท์ม.6
4800011-1480นายรพีภัทรเกตุสำเภาม.6
4800012-9480นายพงศกรช่วยเปรมม.6
4800015-2480นายพิเศกรอดภัยม.6
4810006-9481นายเมธัสเมืองเกิดม.6
4820003-4482นายภูมินทร์สุวรรณม.6
4870003-3487นส.ภาวิณีกองตันม.6
7020006-8702นส.คณิศรสืบสุยะม.6
7020011-8702นายธฤตภัทรนทีม.6

***** รายชื่อที่ประกาศนี้เรียงตามเลขที่นั่งสอบ *****งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือ โทร.064 9617283 ในวันและเวลาทำการปกติ