ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับปริญญาตรี

รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2563


ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (ไฟล์แสกนใบประกาศฯ)

 

ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์
เนื่องจากมี ประกาศงดสอบข้อเขียน/งดสอบสัมภาษณ์