6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 5 : Extra

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับเฉพาะบางหลักสูตร ที่ยังมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ เท่านั้น

ยังไม่ระบุวันดำเนินการ/เกณฑ์การคัดเลือก


 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234