6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 5 : Extra

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รับนักศึกษาเป็นบางหลักสูตรที่ยังมีจำนวนไม่ครบจาก รอบ 1 - 4

ยังไม่กำหนดเวลาเริ่มเปิดรับสมัคร และ วิธีการคัดเลือก

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -