2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 5 : Extra

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับเฉพาะบางหลักสูตร ที่ยังมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ เท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พ.ค. 2562 เท่านั้น


โดยให้โทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. ตาก 055 515900 ต่อ 300

2. เชียงราย 053 723971 ต่อ 1113

3. ลำปาง 054 342547 ต่อ 211

4. น่าน 054 710259 ต่อ 7253

5. พิษณุโลก 055 298437 - 40 ต่อ 1102

6. เชียงใหม่ แบ่งเป็น

...6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 053 921444 ต่อ 2603

...6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053 921444 ต่อ 1236

...6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083 5820788

...6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 053 266518 ต่อ 2012 หรือ  082-708-6800

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -