6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จว.

กำหนด GPAX

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ม.ค. 61

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา