รอบ 4 รับตรงร่วม

(พร้อมกันทั่วประเทศ)

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา ระดับ ม.6

ที่มีคะแนนสอบ GAT/PAT

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 13 พ.ค. 61

 (รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา