6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม

(พร้อมกันทั่วประเทศ)

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา ระดับ ม.6

ที่มีคะแนนสอบ O-net GAT PAT

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 13 พ.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ4 กดคลิกที่นี่ 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา