รอบ 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ต.ค. 60

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา