6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

บุคลากร


บุคลากรกลุ่มงานรับนศ.ใหม่


 

อ.ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

 

นายจัตวา บุญตรง

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

นายนิเวศน์  ศรีวิชัย

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

นางสาวนงนุช  ตนหาญ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน