มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน  

  อังคาร ที่ 12 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2556
หมวด : ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

 

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (เด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2557

------------------------------------

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดสรรโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ     ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 35(ลำปาง-ลำพูน) 36(เชียงราย-พะเยา) และ 37      (แพร่-น่าน) เป็นกรณีพิเศษ และได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาให้มหาวิทยาลัยฯ แล้ว นั้น

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในโครงการดังกล่าว ตามท้ายประกาศและขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้

1. รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์และสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดของแต่ละพื้นที่ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

2. เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องนำมาในวันยืนยันสิทธิ์

2.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง

2.2 ใบแสดงผลการศึกษา / หนังสือรับรอง / สมุดพก / ใบเกรด / หลักฐานแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.3 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถของตนเอง (ถ้ามี)

        หากไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังไม่ได้

 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาฯเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2557

และรายละเอียดกำหนดการที่ต้องปฎิบัติแนบท้ายประกาศ 

สำหรับนักศึกษาโควตาฯเด็กดีมีที่เรียน ที่เข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  .. 2556

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าชม : 20848


ข่าวมหาวิทยาลัย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 2 รอบโควตา 20 พ.ย. 2556
      มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน 12 พ.ย. 2556
      ประกาศเรื่องการรับนักศึกษาใหม่ 2 พ.ย. 2556
      มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ สอศ. กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด 1 ต.ค. 2556
      เรียนฟรี!! โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 4ปี 30 ส.ค. 2556