ลงทะเบียนสมาชิก Entrance RMUTL (Register Entrance RMUTL)

ให้กรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลผู้สมัครต่อไป

กลับหน้าหลัก       | หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วให้ กดเข้าสู่ระบบ       |

1.ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

วัน(Day)
เดือน(Month)
ปี พ.ศ.เกิด(Year)

2.ข้อมูลที่อยู่ ที่มหาวิทยาลัยฯสามารถติดต่อผู้สมัครได้ (Contact Address)

3.ข้อมูลความพิการ (Handicapped) เฉพาะผู้พิการ
*** ข้อมูลนี้สำหรับคนพิการเท่านั้นที่จะต้องกรอก หากไม่มีความพิการ กรุณาข้ามหัวข้อนี้ (เพื่อพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษา) ***

หมายเหตุ :: ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) โทร. 053 921444 (ในวันและเวลาทำการ) ก่อนกรอกใบสมัครเท่านั้น

4.ข้อมูลวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ของผู้สมัคร (Education Background)

จังหวัด
ชื่อสถานศึกษา
หากไม่พบสถานศึกษาของตนเอง ให้ติดต่อ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232,1234 ในวันและเวลาทำการ เพื่อแจ้งเพิ่มสถานศึกษา
หมายเหตุ :: * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
                   * เป็นข้อมูลที่จำเป็น และเมื่อสมัครเรียนเลือกหลักสูตรแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข ทุกกรณี หากต้องการแก้ไขต้องยกเลิกการสมัครเท่าก่อนเท่านั้น (เกณฑ์การยกเลิกการสมัครตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร)

5.ข้อกำหนดในการลงทะเบียนฯและการสมัครเรียน

5.1 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
5.2 ข้าพเจ้าจะนำเอกสารแสดงผลการศึกษามาแสดงต่อมหาวิทยาลัยฯในวันสอบสัมภาษณ์
5.3 หากมหาวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิการศึกษาหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯเพิกถอนการสมัครเป็นโมฆะ และยินดีสละสิทธิ์ในการสมัครทุกกรณี
5.4 ข้าพเจ้าอนุญาตให้นำข้อมูลส่วนตัวข้างต้นไปใช้ได้ ภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใช้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาและทางสถิติ