ระบบยืนยันสิทธิ์ สำหรับผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา (TCAS)


Step 1 : กรอกเลขประจำตัวประชน 13 หลัก เพื่อรับรหัส Clearing House


© Copyright 2017 - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - All rights Reserved

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1234,1232