การยืนยันสิทธ์ Clearing House
กรณีผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4) มาเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ และ มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผ่านสัมภาษณ์) ให้ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธ์ Clearing House รอบ TCAS4 ทันที


งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง มทร.ล้านนา) โทร.053921444 ต่อ 1234


new