ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 3 ปีการศึกษา 2562
กรุณากดคลิกเลือก พื้นที่
1. มทร.ล้านนา ตาก
2. มทร.ล้านนา เชียงราย
3. มทร.ล้านนา ลำปาง
4. มทร.ล้านนา น่าน
5. มทร.ล้านนา พิษณุโลก
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ แบ่งตามคณะ/วิทยาลัยฯ ได้ดังนี้
       5.1 เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)
       5.2 เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บธ.)
       5.3 เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศก.)
       5.4 เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.)


ประกาศกำหนดการ/ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศโดย งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234


จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000096]

new