มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

โครงการพิเศษ เรียนฟรีหลักสูตร 298 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ * โครงการร่วมบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4

          

     

1.1 รายละเอียดหลักสูตร
1.1.1 ชื่อหลักสูตร บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบ.ซีพีออลล์ฯ
1.1.2 รหัสหลักสูตร 298
1.1.3 ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
1.1.4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กทม.
1.1.5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

1.2 คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
1.2.1 มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2561
1.2.1 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
1.2.2 เชื่อชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
1.2.3 กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
1.2.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 - 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
1.2.5 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
1.2.6 มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาด หรือธุรกิจค้าปลีก
1.2.7 บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัท กำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
1.2.8 มีสุขภาพร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคตาบอดสี , โรคธาลัสซีเมีย และโรคลมชัก ฯลฯ

1.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
1.3.1 ทุนการศึกษา 70 เปอร์เซ็นต์ ตลอดหลักสูตร
1.3.2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน
1.3.3 มีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
1.3.4 หลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนต้องทำงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ หรือบริษัทในเครือเป็นระยะเวลา 2 ปี
1.3.5 ในกรณีที่ผู้รับทุน ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้
ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดตามที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดจะระบุในสัญญา)

หมายเหตุ
*1ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเรียนที่เชียงใหม่ และ ต้องฝึกงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.4 รูปแบบการเรียนและฝึกปฏิบัติงาน

 

กลุ่ม

เทอม 1

เทอม 2

มิ.ย. – ส.ค.

ก.ย. – พ.ค.

ธ.ค. – ก.พ.

มี.ค. – พ.ค.

ฝึกปฏิบัติงานก่อน
(กลุ่ม A)

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

 

เรียน

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

 

เรียน

เรียนก่อน
(กลุ่ม B)

 

เรียน

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

 

เรียน

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

1.5 กำหนดการสมัครและกำหนดการอื่นๆ
1.5.1 สมัครออนไลน์ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2561
1.5.2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานตัวเวลา 09.00 น. (ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง)
1.5.3 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Qt
1.5.4 กำหนดการอื่นๆตามที่ระบุในกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ
*2 ผู้สมัครโครงการพิเศษเรียนฟรี ต้อง ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาแรก ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แล้วนำใบเสร็จไปแสดงเพื่อรับเงินคืนจาก บริษัทต้นสังกัด ในภายหลัง

1.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1.6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ
1.6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยฯและบริษัท

1.7 แผนรับรวม 60 ทุน
จำนวนรับในรอบ1 10 ทุน

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 2687

สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000161]