เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา/ระยะเวลาการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน

1.เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
1.1 ผู้สมัครต้องเข้าสอบครบทุกรายวิชา (กลุ่มนักกีฬา และกลุ่มกิจกรรม ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
1.2 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
1.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
1.4 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคเรียน หรือไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามาแสดงในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
1.5 หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไป หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หรือแจ้งข้อมูลเท็จ ถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
1.6 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เมื่อชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในรอบรับตรง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีก หากประสงค์จะสมัครในรอบรับตรง ต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ (ห้อง รร. 201 อาคารเรียนรวม ชั้น 2) และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี

         หมายเหตุ เอกสารแสดงระดับคะแนนเฉลี่ย มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558


2.ระยะเวลาศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
     2.1.1 หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
     2.1.2 หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษา ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้จากวุฒิการศึกษาเดิมกับหลักสูตร 4 ปี, 5 ปี
     2.1.3 หลักสูตรต่อเนื่อง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 - 4 ปี ขึ้นอยู่กับเวลาการจัดการแผนเรียนของแต่ละหลักสูตร (ภาคปกติ หรือภาคสมทบ)
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

3.การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมี 2 ภาค คือ
9.1 ภาคปกติ ใช้เวลาศึกษาในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ
9.2 ภาคสมทบ ใช้เวลาศึกษาใน วันเสาร์ – อาทิตย์ และ/ หรือวันจันทร์ – วันเสาร์ ในและ / หรือนอก เวลาราชการ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ตารางเรียนภาคสมทบ กดคลิก