มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
รายละเอียดวิชาที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2557

ทุกรายวิชาห้ามใช้เครื่องคำนวณ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด
1. รหัสข้อสอบ 800 001 วิชาศึกษาทั่วไป 1 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
วิทยาศาสตร์ : เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและวิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ งาน พลังงานและโมเมนตัม ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ ธาตุ สารประกอบพันธะเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ การผุกร่อน อินทรีย์เคมี พลาสติก ยาง และปิโตรเลียม
คณิตศาสตร์ : สมการเส้นตรง สมการกำลังสอง ดัชนี ลอการิทึม สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ กราฟการแปรผัน สถิติเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน วงกลม พาราโบลา พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ความรู้เบื้องต้นทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม การวัดมุม การใช้ตรีโกณมิติในงานช่าง
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป
2. รหัสข้อสอบ 800 002 วิชาศึกษาทั่วไป 2 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
คณิตศาสตร์ : สมการเส้นตรง สมการกำลังสอง ดัชนี ลอการิทึม สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ กราฟ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน วงกลม พาราโบลา พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ความรู้เบื้องต้นทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม การวัดมุม
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และ ความรู้รอบตัวทั่วไป
3. รหัสข้อสอบ 800 003 วิชาศึกษาทั่วไป 3 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม-คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป
คณิตศาสตร์ : เลขยกกำลังสอง พหุนาม ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส วงกลม บัญญัติไตรยางค์ จำนวนจริง สมการและอสมการเชิงเส้น พื้นที่ผิวและปริมาตร การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา ระบบสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ การแปรผัน เศษส่วนของพหุนาม
4. รหัสข้อสอบ 800 004 วิชาศึกษาทั่วไป 4 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม-เคมี-ชีววิทยา-ฟิสิกส์)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเซต ระบบจำนวนตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต วิเคราะห์และแคลคูลัส ความน่าจะเป็น เมตริกซ์ เส้นตรง ภาพตัดกรวยและฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันตรีโกนมิติ ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introduction Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป
เคมี : สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม สมบัติธาตุตามตารางธาตุ กรด เบส สมดุลเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ธาตุ ทรานซิซัน สารประกอบของคาร์บอน เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา : เซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อนุกรมวิธาน วิทยาของสัตว์ เนื้อเยื่อพืช ราก ลำ ต้น ใบ ดอก ผล การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเจริญเติบโตของพืช นิเวศวิทยา
ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น

5. รหัสข้อสอบ 800 005 วิชาศึกษาทั่วไป 5 (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย- สังคม)
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ทฤษฎีบททวินาม เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ จำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ ค่าเชิงอนุพันธ์และบทประยุกต์ อินทิเกรต และบทประยุกต์
วิทยาศาสตร์ : เวกเตอร์ กลศาสตร์(สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Structure (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล

6. รหัสข้อสอบ 800 006 วิชาศึกษาทั่วไป 6 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
คณิตศาสตร์ : เลขฐานต่างๆ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์ ดีเทอร์มิเเนนท์ ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ของฟังก์ชันพีชคณิต ค่าเชิงอนุพันธ์และบทประยุกต์ของอนุพันธ์
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
7. รหัสข้อสอบ 800 007 วิชาศึกษาทั่วไป 7 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
วิทยาศาสตร์ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช อาหารกับการ ดำรงชีวิต ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การขนส่งและการสื่อสาร ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ
คณิตศาสตร์ : เลขยกกำลังสอง พนุนาม ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส วงกลม จำนวนจริง สมการและ อสมการเชิงเส้น พื้นที่ผิวและปริมาตร การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสองพาราโบลา ระบบสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ การแปรผัน เศษส่วนของพหุนาม
ภาษาอังกฤษ : Tenses, Nouns, Pronouns, Adjective and Adverb Verbals, Direct and Indirect objects , Question-Tag, Connectors, Propositions, Active and Passive Voice, Direct and Indirect Speech, conditional Sentences and Wish
ภาษาไทย : คำ กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ การสังเกตคำที่เป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น การสะกดคำให้ถูกต้อง ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ราชาศัพท์ที่จำเป็นต้องทราบ
สังคม : กาลเวลากับประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
การเมืองการปกครองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
8. รหัสข้อสอบ 800 008 General English Knowledge 4
Test of General English Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension, Conversation, Mathematics including general Knowledge of Thai history, social development, culture, current event of Thailand and international news.
9. รหัสข้อสอบ 100 001 วิชาชีพพื้นฐาน ปวช. / ม.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ทักษะเชาว์ปัญญา ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง
10. รหัสข้อสอบ 100 002 วิชาชีพพื้นฐาน วัดแววความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ความรู้พื้นฐานทางด้าน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู ความรู้รอบตัวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
11. รหัสข้อสอบ 111 003 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาคาร ประปา น้ำเสีย
12. รหัสข้อสอบ 111 004 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (4ปี) / ปวส.ช่างยนต์
ความรู้ทั่วไปด้านช่างยนต์ จักรกลหนัก และช่างกลเกษตร ระบบส่งกำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบหล่อลื่น หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ไฟฟ้าในรถยนต์ การรองรับและส่งกำลังในยานยนต์ เครื่องมือทางด้านช่างยนต์ คณิตศาสตร์ช่างยนต์

13. รหัสข้อสอบ 111 005 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)
ธรณีวิทยาทั่วไป โครงสร้างของโลก แร่และหินโดยทั่วไป ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญภายในประเทศ และในบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง และการใช้ประโยชน์ การทำเหมืองแร่ที่สำคัญภายในประเทศ

14. รหัสข้อสอบ 111 006 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) / ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)
พื้นที่และปริมาตร เวกเตอร์ แรง และโมเมนต์ หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดหน่วยแรง และความเครียด ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมโยธา วัสดุก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้างประมาณราคา สัญญารายการและบทบัญญัติการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท เทคนิคการทำงานก่อสร้าง
15. รหัสข้อสอบ 111 007 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) / ปวส.ช่างไฟฟ้า
ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
16. รหัสข้อสอบ 111 008 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) / ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ / ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ (สื่อสาร)
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ พีชคณิตลอจิก และวงจรดิจิตอล ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
17. รหัสข้อสอบ 111 009 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) / ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม
18. รหัสข้อสอบ 111 010 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี) / ปวส.ช่างโลหะ / ปวส.ช่างกลโรงงาน
พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับงานเชื่อม ทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้น งานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต สถิติเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น โลหะวิทยาเบื้องต้น CNC เบื้องต้นและ งานบำรุงรักษา
19. รหัสข้อสอบ 500 011 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรเทียบโอน / ต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ
20. รหัสข้อสอบ 500 012 วิชาชีพพื้นฐาน วัดแววความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทียบโอน)
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู ความรู้รอบตัวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
21. รหัสข้อสอบ 555 013 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
สถิตศาสตร์ : หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ แรง โมเมนต์ การสมดุล ความเสียดทาน จุดศูนย์กลาง
กลศาสตร์ของแข็ง : ความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดัน การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นเฉือนและความเค้นดัดในคาน
กลศาสตร์ยานยนต์ : แรงกระทำต่อชิ้นส่วนยานยนต์ แรงขับและแรงต้านการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง สมรถนะของยานยนต์
กลศาสตร์ของไหล : คุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงพยุงและการลอยตัว แรงของของไหลที่กระทำกับพื้นผิวของวัตถุ การไหลของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์ : คุณสมบัติพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานของระบบที่ไม่มีการไหล พลังงานของระบบที่มีการไหล ก๊าซอุดมคติ กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์
การทำความเย็นและปรับอากาศ : พื้นฐานระบบทำความเย็นแบบต่างๆ วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณ์ในระบบความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็น คุณสมบัติของอากาศและการปรับอากาศ ภาระของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน : การแบ่งประเภทเครื่องยนต์ ระบบประจุไอดี ระบบระบายไอเสีย ระบบระบายความร้อน การหาสมรรถนะเครื่องยนต์
ไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ : อุปกรณ์และวงจรควบคุมของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
22. รหัสข้อสอบ 555 014 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน)
หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด หน่วยแรงและความเครียด การวิเคราะห์โครงถักการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีการสามโมเมนต์ คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน การจำแนกประเภทดิน แรงเฉือนในดิน คอนกรีตเทคโนโลยี และการทดสอบวัสดุ การสำรวจ ค่าระดับและมุม ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมโยธา และคอมพิวเตอร์
23. รหัสข้อสอบ 555 015 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โรงต้นกำลังไฟฟ้า-ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ – ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า
24. รหัสข้อสอบ 555 016 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)
การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควนเซียล วงจรหน่วยความจำ วงจร ADC/DAC การคำนวณวงจร R-L-C ทฤษฏีในการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า วงจรทรานเซียล อัลกอริทึมและภาษาซี โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ทฤฎีระบบปฏิบัติการ การประมวลผลคำสั่งแบบคู่ขนาน Z-80 ไมโครโปรเซลเซอร์ และการอินเตอร์เฟสอุปกรณ์สนับสนุน Z80PIO , 8251 องค์ประกอบของการสื่อสารอุปกรณ์พื้นฐานระบบเครือข่าย OSI Model , TCP/IP , IP Addressing , Routing , Protocol อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ อุปกรณ์ไทรีสเตอร์ และวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย เครื่องตรวจสอบสัญญานคอมพิวเตอร์ ค่าต่าง ๆ ตามมาตรฐานการวัด
25. รหัสข้อสอบ 555 017 วิชาชีพเฉพาะสาขา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) / วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทลเลอร์ วงจรพัลส์ และสวิตชิ่ง เทคโนโลยีโทรทัศน์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม วงจรไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และการวัดอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค
26. รหัสข้อสอบ 555 018 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
กลศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล งานเชื่อมและโลหะแผ่น การประมาณราคา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Quality Control โลหะวิทยา การศึกษางาน การบำรุงรักษาโรงงาน งานฝึกฝีมือเบื้องต้น วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต เขียนแบบเทคนิค การเพิ่มผลผลิต คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ช่าง
27. รหัสข้อสอบ 200 031 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร 4 ปี สาขาศิลปศาสตร์
สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และงานบริการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวและงานบริการ
28. รหัสข้อสอบ 200 032 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร 4 ปี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม การจัดการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน
29. รหัสข้อสอบ 200 033 วิชาชีพพื้นฐาน International Business Management (IBM)
The emphasis is on using English as a means of international communication in Business situations including meeting people, telephoning, making appointments, talking, about products and services, advertisements, business news, critical international issues, the latest development in business and technology.
30. รหัสข้อสอบ 222 034 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (4ปี)
ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ ความรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศและในเขตภาคเหนือ รวมทั้งสถานการณ์ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่น Tourism News หรือ Events ต่างๆ ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ศัพท์ (Vocabulary) หลักไวยากรณ์การใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar) ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Comprehension)
31. รหัสข้อสอบ 222 035 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การจัดการ (4ปี) / ปวส.การจัดการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจและสถานประกอบการ รูปแบบองค์การธุรกิจ การธนาคาร เอกสารเครดิต ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ กระบวนการจัดเก็บเอกสาร ระเบียบงานสารบรรณ ข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองความรู้เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ และความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
32. รหัสข้อสอบ 222 036 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (4ปี) / ปวส.การตลาด
กระบวนการจัดเก็บเอกสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ และสถานประกอบการ รูปแบบองค์การธุรกิจ การธนาคาร เอกสารเครดิต กฎหมายทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การภาษีอากร คณิตศาสตร์พณิชยกรรม การจัดการเอกสาร ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการขาย การดำเนินงานร้านค้าปลีก ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ การกำหนดราคาขาย การจำหน่าย การส่งเสริมการจำหน่าย ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจทั่วไป ความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด ความรู้เกี่ยวกับสินค้า OTOP ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภาคเหนือ
33. รหัสข้อสอบ 222 037 วิชาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (4ปี) / ปวส.การบัญชี
กระบวนการจัดเก็บเอกสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ และสถานประกอบการ รูปแบบองค์การธุรกิจ การธนาคาร เอกสารเครดิต กฎหมายทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การภาษีอากร คณิตศาสตร์พณิชยกรรม การจัดการเอกสาร ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ การวิเคราะห์รายการค้าการเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีสินค้า การปรับปรุงรายการ การบัญชีตั๋วเงิน การบัญชีร่วมค้าและระบบบัญชีเดี่ยว การบัญชีกิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ การบัญชีขายเฉพาะอย่าง การบัญชีห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ความรู้ทั่วไปทางด้านการบัญชี วงจรบัญชี ตั๋วเงิน การบัญชีซื้อขายสินค้า และบริการอุตสาหกรรมอย่างง่าย กฎหมายธุรกิจ
34. รหัสข้อสอบ 222 038 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4ปี)
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานอินเตอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุคต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. รหัสข้อสอบ 222 039 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)
- Business English
Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension
- English for Business Communication
Business Writing (Business Letter / Memos / E-Mail / Minutes of Meeting / Business Report)
- English for Everyday Use
Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining
36. รหัสข้อสอบ 222 040 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี)
การเดาความหมายศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สำนวน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การเก็บรายละเอียด การสรุปใจความ และการตีความ

37. รหัสข้อสอบ 222 041 วิชาชีพเฉพาะสาขา International Business Management (IBM) (4ปี)
The emphasis is on using basic English as a means of international communication in business situations including meeting people, telephoning, making appointments, talking, about products and services, advertisements and business news.

38. รหัสข้อสอบ 600 042 วิชาชีพพื้นฐาน ปริญญาตรีเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาด หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
39. รหัสข้อสอบ 666 043 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน)
การศึกษาและกลั่นกรองสภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด ตลาดบริการ การวิจัยการตลาด การนำเข้าและส่งออก
40. รหัสข้อสอบ 666 044 วิชาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (เทียบโอน)
การบัญชีสินทรัพย์ การบัญชีหนี้สิน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัท การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุน งานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนตอน และการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
41. รหัสข้อสอบ 666 045 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การจัดการ – การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) / บธ.บ.การจัดการสำนักงาน (เทียบโอน)
ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลักการจัดการ ความถนัดและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กระบวนการจัดเก็บเอกสาร และระเบียบงานสารบรรณ งานด้านเลขานุการและความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
42. รหัสข้อสอบ 666 046 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)
สัญลักษณ์และผังโปรแกรม (Flowcharts) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
43. รหัสข้อสอบ 666 047 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอน)
- Business English
Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension
- English for Business Communication
Business Writing (Business Letter / Memos / E-Mail / Minutes of Meeting / Business Report)
- English for Everyday Use
Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining
44. รหัสข้อสอบ 300 051 วิชาชีพพื้นฐาน สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) / สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)
ทฤษฎี หลักการออกแบบและองค์ประกอบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง ทฤษฎีกลศาสตร์ โครงสร้างและงานระบบทางสถาปัตยกรรม หลักการออกแบบตกแต่งภายใน ขนาด สัดส่วนและการจัดวางเครื่องเรือน ความรู้เรื่องชุมชนเมืองและองค์ประกอบของเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความคิดริเริ่มและจินตนาการ มิติสัมพันธ์ การใช้เหตุผลและตรรกะ ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเรขนิเทศ
45. รหัสข้อสอบ 300 052 วิชาชีพพื้นฐาน ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ทฤษฎีสี กายวิภาค องค์ประกอบศิลป์ สุนทรีย์ศาสตร์ ออกแบบเบื้องต้น การสร้างสรรค์ศิลปะพื้นฐานต่างๆ และจิตวิทยาศิลปะเบื้องต้น
46. รหัสข้อสอบ 300 053 วิชาชีพพื้นฐาน ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและสากล พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ความรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความรู้พื้นฐานทางวัสดุ วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมการพิมพ์การและบรรจุภัณฑ์
47. รหัสข้อสอบ 300 054 วิชาชีพพื้นฐาน ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ การเขียนแบบ หลักการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพื้นฐานด้านวีดิทัศน์และโทรทัศน์ การสื่อสารและการโฆษณา
48. รหัสข้อสอบ 300 055 วิชาชีพพื้นฐาน ทล.บ.เซรามิก (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการเขียนแบบ
49. รหัสข้อสอบ 300 056 วิชาชีพพื้นฐาน ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)
ความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการเขียนแบบ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
50. รหัสข้อสอบ 300 057 วิชาชีพพื้นฐาน ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและสากล ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบฯ
51. รหัสข้อสอบ 333 058 วิชาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ. สถาปัตยกรรม (5ปี)
ปฏิบัติงาน การจัดองค์ประกอบศิลป์ การเขียนแบบและออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ การกำหนดประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการจัดที่ว่าง รูปทรง วัสดุ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีไม้ / สีน้ำ / สีหมึก กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
52. รหัสข้อสอบ 333 059 วิชาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ เช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงา จากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนดและปฏิบัติการ เขียนแบบและออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมภายใน ที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ การกำหนดประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการจัดที่ว่าง รูปทรงและวัสดุ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีไม้ / สีน้ำ / สีหมึก กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
53. รหัสข้อสอบ 333 060 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศล.บ.ทัศนศิลป์(4ปี)
ปฏิบัติงานวาดเส้นคนเต็มตัว ในลักษณะท่าทางโดยคำนึงถึงสัดส่วน รูปทรง น้ำหนัก และเงา จากแบบคนจริงที่กำหนดให้
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
54. รหัสข้อสอบ 333 061 วิชาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากหุ่นนิ่ง หรือวัสดุรูปทรงต่างๆ หรือเรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
55. รหัสข้อสอบ 333 062 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)
ปฏิบัติการออกแบบสื่อตามโจทย์ที่กำหนดให้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้ภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ การจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
56. รหัสข้อสอบ 333 063 วิชาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เซรามิก (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากหุ่นนิ่ง หรือ วัสดุรูปทรงต่างๆ หรือ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
57. รหัสข้อสอบ 333 064 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)
ปฏิบัติการเขียนองค์ประกอบศิลป์ (Component) โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากข้อกำหนด และ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
58. รหัสข้อสอบ 333 065 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้นโดยการอ่านรูปด้านที่กำหนดให้ แล้วเขียนรูปทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) พร้อมทั้งลงน้ำหนักแสงเงาให้สวยงามด้วยดินสอหรือปากกา กำหนดขนาด และองค์ประกอบให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษที่แจกให้
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
59. รหัสข้อสอบ 900 091 วิชาชีพพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทักษะเชาว์ปัญญา ความถนัดทางการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ ทักษะทางการคำนวณ ตรรกะการสรุปความคิด ความรู้ทั่วไป ในสถานการณ์และเศรษฐกิจปัจจุบัน
60. รหัสข้อสอบ 999 092 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงา จากหุ่นนิ่ง หรือวัสดุทรงต่างๆ หรือเรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด พื้นฐานงานศิลปะ และความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
* ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดินสอดำ เบอร์ EE หรือ 6B ยางลบ กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง*
61. รหัสข้อสอบ 999 093 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม เขียนแบบ คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องกล ความรู้ทั่วไปด้านโยธา ความรู้ทั่วไปด้านและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปด้านไฟฟ้า
62. รหัสข้อสอบ 999 094 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานทางบัญชีและการเงิน การคำนวณรายรับ รายจ่าย กำไร – ขาดทุน ดอกเบี้ย ความรู้พื้นฐานในงานสำนักงานและเอกสาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การตลาดเบื้องต้น จริยธรรมพื้นฐานทางธุรกิจ
63. รหัสข้อสอบ 400 095 วิชาชีพพื้นฐาน วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (4ปี)
ความรู้พื้นฐานทางแคลคูลัส กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า การเขียนแบบสารชีวโมเลกุล
64. รหัสข้อสอบ 444 096 วิชาชีพเฉพาะสาขา วท.บ.วิศกรรมกระบวนการอาหาร (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ หลักการทำงานและการควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพโรงงานอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร