คำถามเกียวกับการสมัครที่พบบ่อย

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

1. การลงทะเบียน TCAS คืออะไร ??
ตอบ
1.โดยปกติ แล้วที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (ลงทะเบียน TCAS) มหาวิทยาลัยจึง ถือเป็นข้อปฏิบัตให้ิเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ
2.แต่ตามข้อปฏิบัติดังกล่าว เนื่องจาก ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ของ ทปอ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ และเสร็จไม่ทันกำหนดการรับสมัครรอบ 1 มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ผ่าน ทปอ. สามารถสมัครในรอบ 1 นี้ได้โดยอนุโลม
แต่ ในการยื่นยันสิทธ์ Clearing House ยังคงต้องเข้าไป ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ก่อนการ Clearing House เพื่อให้ได้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านในการยืนยันสิทธ์ Clearing House ครับ
แล้ว ผมเรียนอยู่ ปวส. ต้อง ลงทะเบียน TCAS ไหม ??
ตอบ
ผู้ที่ต้องลงทะเบียน TCAS มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ เฉพาะ กรณี ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 (ใช้วุฒิเดิม ม.6 สมัคร) ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี เท่านั้น ที่ต้อง ลงทะเบียน TCAS กรณีอื่นๆ ไม่ได้กำหนด ครับ


2. เกรดไม่ถึงสมัครได้ไหม ???
ตอบ
การสมัครจะมีผู้สมัคร 2 กลุ่ม
1.กลุ่มทั่วไป
กลุ่มนี้ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติ 4 อย่าง คือ
1.1 กำลังเรียนในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร
1.2 มีแฟ้มสะสมผลงาน หรือที่เรียกว่า Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ (ไม่จำกัดจำนวนหน้าหน้าและรูปแบบการจัดท โดยต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
1.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ก็ได้ หรือ 5 เทอมก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 3.00
กรณีเกรดไม่ถึง ต้อง จะต้องได้รับรางวัลความสามารถพิเศษระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น รางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยรางวัลที่ได้รับต้องได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร โดยนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (คนละอันกับ Portfolio กรณีนี้ใช้เป็นเอกสารแทนการที่เกรดไม่ถึง 3.00)
1.4 มีคุณวุฒิ(วุฒิเดิมที่ใช้สมัคร)ตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ เมนูที่ 4
หมายเหตุ อ่าน คุณสมบัตแบบละเอียด เพิ่มเติมที่ เมนูที่ 5
- ผู้สมัครกลุ่มทั่วไป สมัคร เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ แข่งขัน เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่


2.กลุ่มโควตาพิเศษ
กลุ่มนี้เว็บไซต์รอบ 1 นี้ไม่รับสมัคร หากต้องการสมัคร หรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม เพราะบางที่บางหลักสูตรอาจรับสมัครผู้ที่มีเกรดต่ำกว่า 3.00 โดยให้ติดต่อโดยตรงที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ พื้นที่ที่จะเรียน ดังนี้
2.1 มทร.ล้านนา ตาก โทร.055 515900 ต่อ 300
2.2 มทร.ล้านนา เชียงราย 053 723971 ต่อ 1113
2.3 มทร.ล้านนา ลำปาง 054 342547 ต่อ 211
2.4 มทร.ล้านนา น่าน 054 710259 ต่อ 7253
2.5 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 055 298437 - 40 ต่อ 1102
2.6 เฉพาะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ทำการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษเสร็จแล้ว
- ผู้ที่เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ต้องสมัครในรอบ 1 เว็บไซต์นี้ และต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการยื่นยันสิทธ์การเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ ไม่ได้เข้าสอบเพื่อแข่งขัน3. จะส่ง Port ยังไง ???
ตอบ
ไม่ต้องส่งมาครับ
แฟ้มสะสมผลงาน หรือที่เรียกว่า Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์4. ต้องการสมัครออนไลน์ แต่ทำไมกรอกใบสมัครไม่ได้ ???
ตอบ
อาจเกิดได้หลายกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร -ให้ปริ้น แบบฟอร์มชำระเงิน เพื่อไปชำระค่าสมัครก่อน
กรณีที่ 2 ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ วันที่ชำระเงินค่าสมัครผิด
กรณีที่ 3 เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์หลังชำระทันที - หากชำระค่าสมัครแล้ว ต้องรอประมาณ 3 วัน เพราะธนาคารจะรวบรวมรายชื่อผู้ชำระเงินส่งให้หลังจากวันชำระเงิน 1-2 วัน และหากเป็นวันศุกร์ก็จะส่งให้ในวันจันทร์ดังนั้นทางงานรับนักศึกษาใหม่จึงกำหนดให้กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ หลังชำระเงินแล้วประมาณ 3 วัน
กรณีที่ 4 เข้าไปสมัครและได้เลขที่นังสอบแล้ว - หากผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัครกดยืนยันและได้เลขที่นั่งสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้อีก ยกเว้นจะไปชำระเงินเพื่อสมัครใหม่สมัครเพิ่มเติม(ชำระเงิน1ครั้งจะเข้าเมนูกรอกใบสมัครจนได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลขเท่านั้น)
กรณีที่ 5 ชำระค่าสมัครแล้วเกิน 3 วัน แต่ยังไม่สามารถเข้าไปกรอกได้ - อาจเป็นได้หลายสาเหตุ อันดับแรกผู้สมัครหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารแรกอาจกรอกรหัสประชาชนผิดให้ตรวจสอบจากแบบฟอร์มชำระเงินที่ธนาคารฉีกส่วนบนคืนให้ จะมีรหัสประชาชนที่ธนาคารพิมพ์เป็นหมึกสีดำด้านบน เหมือนเราไปฝากเงินปกติ ให้กรอกรหัสประชาชนตามที่ธนาคารพิมพ์ให้ไปก่อนแล้วเมื่อกรอกประวัติค่อยแก้ไขเป็นรหัสประชาชนที่ถูกต้อง
ทั้ง 4 กรณีนี้หากยังกรอกใบสมัครไม่ได้ให้โทรแจ้ง 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวันสุดท้ายของการให้กรอกใบสมัครออนไลน์

หมายเหตุ หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วัน จะกรอกใบสมัครออนไลน์วันใดก็ได้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น หากพ้นกำหนด ระบบจะปิดและไม่สามารถกรอกใบสมัครได้อีกผู้ที่ไม่กรอกใบสมัครจะถือว่าสละสิทธ์และไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี

5. สมัครออนไลน์แล้ว ต้องสมัครไปรษณีย์ อีกไหม ???
ตอบ
การสมัครมี 2 วิธี คือ

1. สมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์
new

2. สมัครออนไลน์
new

แต่ละวิธีมีกระบวนการไม่เหมือนกัน ดังนั้นให้ผู้สมัครเลือกสมัคร วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก6. สมัครได้กี่ครั้งและเลือกได้กี่อันดับ ???
ตอบ
การชำระเงิน 1 ครั้งจะสามารถสมัคร และได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลข
โดยใน 1 เลขที่นั่งสอบนั้น จะสามารถเลือกอันดับได้ 1 หลักสูตร เท่านั้น
และต้องไปสอบที่สนามสอบที่เลือกสมัครเท่านั้น
เช่น เลือกสมัคร บช.บ.การบัญชี ลำปาง ต้องไปสอบที่สนามสอบของลำปาง (แต่บ้านอยู่พิษณุโลก อยากจะขอสอบที่สนามสอบพิษณุโลกแทนได้ไหม ตอบว่า ไม่ได้ จะเรียนที่ไหนต้องไปสอบที่นั้น)
ห้องสอบจะแจ้งไว้ในใบยืนยันการสมัคร
ดูห้องสอบ/พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร

7. แล้วถ้าสมัครผิดสาขา หรือ อยากเลือกสาขาใหม่ จะขอแก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
หากได้เลขที่นั่งสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะออกเลขที่นั่งสอบ จัดและจองโต๊ะสอบให้แล้ว
หากต้องการสมัครสาขาอื่น ให้เริ่มทำตั้งแต่กระบวนการชำระเงินใหม่ ส่วนในวันสอบให้เลือกไปสอบในเลขที่นั่งสอบ ที่ต้องการเข้าสอบจริงๆ ส่วนเลขที่นั่งสอบที่ไม่เข้าสอบก็จะเป็นขาดสอบ ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลสอบ ในเลขที่นั่งสอบที่เข้าสอบ

8. กรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ผิด เกรด แก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
กรอกใบสม้ครเสร็จกดยื่นยันข้อมูลได้รับเลขที่นั่งสอบ การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยไม่อนุณญาติแก้ไขข้อมูลใดใด
หากชื่อ-สกุล พิมพ์ผิด ให้แก้ไขตอนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่(หลังจากผ่านสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว)
ส่วนข้อมูลที่อยู่นั้นใช้เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯติดต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ข้อมูลเกรด มหาวิทาลัยฯจะเรียกตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นหากกรอกผิดไม่เป็นไร ไม่ต้องแก้ไข


9. การสมัครใช้เอกสารอะไรบ้าง ???
ตอบ
การสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดๆทั้งสิ้น
แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ1 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ อย่างไร
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

10. แล้ววันสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง ???
ตอบ
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ 1.2 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง และ 1.3 เอกสารที่แสดงผลการศึกษา ที่จะให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ รู้ว่า คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ของเรา ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯประกาศ เช่น อาจจะเป็นใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรอง หรือ สมุดพก หรือใบอื่นตามที่สถานศึกษานั้นเรียก เป็นต้น โดยถ้าเอกสารนั้นแสดงทั้ง คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ก็อาจจะใช้เป็นเอกสารชุดเดียวกันก็ได้ แต่บังคับต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง ไม่ใช้ปริ้นในเน็ต หรือ ทำมาเอง (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด อ่านประกาศเอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ อย่างละเอียดเป็นทางการ กดคลิก
***หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

11. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช. วันสอบสัมภาษณ์ผมต้องนำมาทั้ง 2 วุฒิเลยหรือ ???
ตอบ
ถูกต้องครับ อย่างที่ได้แจ้งไป วันสอบสัมภาษณ์ ต้องแสดงเอกสารแสดงคุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่ถูกต้องตามประกาศ หาก คุณวุฒิ ประกาศ วุฒิA และต้องมี วุฒิB นั้นหมายถึงก็ต้องมี ทั้ง 2 วุฒิมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากนำมาแสดงไม่ครบ หรือ วุฒิที่นำมาแสดงไม่ตรงตามประกาศ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม : สว่นใหญ่หลักสูตรที่ต้องใช้ 2 วุฒิ เป็นหลักสูตรเที่ยบโอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศคุณวุฒิ
เช่น ลำดับที่ 25 รหัส 502 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน (เชียงใหม่) คุณวุฒิผู้สมัครแจ้งว่า รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้ทุกสาขา หรือ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
แสดงว่าวันสอบสัมภาษณ์ ต้องนำวุฒิ ปวส. และ ปวช. หรือ บางคนเป็นวุฒิ ปวส. และ ม.6 มาแสดง ครับ
กรณีนี้หากนำมาวุฒิเดียว ถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศทันที ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ นะครับ


12. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช./ม.6 (วุฒิปวส.ตรง แต่ ปวช./ม.6 ไม่ตรงสมัครได้ไหม) ???
ตอบ
สมัครได้ครับ เพราะตอนสมัครยังไม่ตรวจ แต่ไม่แนะนำให้สมัคร ครับ เพราะถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ อยู่ดี เสียดายเงินค่าสมัคร และ โอกาศในการสมัครหลักสูตรอื่น ที่ตรงกับคุณวุฒิที่มีอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักสูตรที่ต้องใช้ 2 วุฒิ เป็นหลักสูตรเที่ยบโอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศคุณวุฒิ

13. สมัครออนไลน์ ทำไมต้องชำระเงินก่อนกรอกใบสมัคร ???
ตอบ
เพราะหากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วโปรแกรมจะ ออกเลขที่นั่งสอบ / จองโต๊ะสอบ และออกใบยืนยันการสมัคร ทันทีที่กรอกใบสมัครเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน

14. มีหลักสูตรที่เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ไหม ???
ตอบ
มีเป็นบางหลักสูตร โดยดูได้ที่ เมนูที่ 3.จำนวนรับ หลักสูตรที่ระบุว่า ภาคพิเศษ นั้น จะจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งนศ.หลักสูตรดังกล่าวต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยอาจจัดใน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น. และนศ.ไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ว่าง ต้องทำงาน ฯลฯ

15. ภาคปกติ กับ ภาคพิเศษ ต่างกันอย่างไร ???
ตอบ
1.เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษใช้เวลาในการเรียนนอกเวลาราชการ
- เวลาเรียนภาคปกติ คือ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 8.00 น. - 17.30 น
- เวลาเรียนภาคพิเศษ คือ นอกเวลาราชการ
2.ค่าธรรมเนียมศึกษา ภาคพิเศษมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกาาสูงกว่าภาคปกติ ดูค่าบำรุงการศึกษาทุกสาขาวิชา กดคลิก
หมายเหตุ ในใบปริญญาจะไม่มีการแยกว่าเป็นภาคพิเศษหรือภาคปกติ ถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวกัน

16. จบมาแล้ว(เด็กซิ่ว) หรือ เกรดไม่ถึง สามารถสมัครได้ไหม ???
ตอบ
สมัครได้เพราะตอนสมัครไม่ได้เรียกตรวจอะไร แต่ไม่แนะนำให้สมัคร เพราะจะไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ อยู่ดีครับ
การสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดใดทั้งสิ้น ดังนั้นใครก็สามารถสมัครได้
แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ1 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ตรงตามที่ประกาศเท่านั้น
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

แล้วจะสมัครตอนไหนได้ ???
ตอบ
รอบ 2 ครับ เริ่มเปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 62 เป็นต้นไป เริ่มสมัครวันวาเลนไทน์ พอดีครับ


17. หากสอบติดรอบ1 แล้ว จะตัดสิทธิ์ การสมัครรอบอื่นๆ หรือไม ???
ตอบ
การสมัครทุกรอบ ของมทร.ล้านนา ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์แล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House
ผู้ที่ ไม่เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House หรือเข้าไปแล้วแต่ยืนยันสิทธ์ เลือกมหาวิทยาลัย อื่น จะไม่มีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และถือว่าสละสิทธ์ กับ มทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House เลือก มทร.ล้านนา จะมีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ถือว่าสละสิทธ์ กับมทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่สามรถ สมัครเรียนที่อื่นได้อีก
จนกว่าจะแจ้งขอสละสิทธ์การเป็นนักศึกษากับทาง มทร.ล้านนา
และมทร.ล้านนา จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
ผู้สละสิทธ์ ทุกกรณี ตามที่กล่าวมา สามารถสมัครเรียนที่อื่น หรือที่ มทร.ล้านนา ในรอบอื่นๆ ได้ปกติ

18. หลักสูตร ปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ ???
ตอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษา 6 (ตามประกาศคุณวุฒิ) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่เท่ากัน บางหลักสูตร 4ปี บางหลักสูตร 5ปี (โดยในหลักสูตรจะระบุระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ไว้ว่าเป็น 4ปี หรือ 5ปี หลังชื่อหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร)

19. หลักสูตร เทียบโอน ต้องเรียนอีกกี่ปี ???
ตอบ
หลักสูตรเทียบโอน คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ตามประกาศคุณวุฒิ)
โดยเทียบโอนหน่วยผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากระดับปวส. ที่เรียนมา กับหลักสูตร ปริญญาตรี (4ปี , 5ปี) ของ มหาวิทยาลัยฯ
การเทียบโอนจะเทียบโอนเป็นรายวิชา และวิชาที่เทียบโอนได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน และต้องทำการเทียบโอนก่อนเท่านั้นจึงจะรู้ว่าวิชาไหนเทียบได้ไม่ได้
และหากเทียบได้แล้ว การตัดสินใจลงเรียนวิชาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุเป็นระยะเวลาได้
หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน นั้น จะระบุคำว่า "เทียบโอน" ไว้ที่ชื่อของหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร และผู้สมัครหลักสูตรเทียบโอน ต้องใช้วุฒิ ปวส.เป็นวุฒิเดิมในการสมัครเท่านั้น

20. ผมกำลังจะจบ ปวส. แต่จะใช้วุฒิเดิม คือ ปวช. สมัคร ปริญญาตรี แบบ 4 ปีได้ไหม ???
ตอบ
ถ้าเป็นรอบอื่น ได้ ครับ
แต่รอบ 1 นี้ กำหนดว่า ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร กรณีนี้ จะใช้ ปวช.เป็นวุฒิเดิมในการสมัคร ซึ้งเป็นวุฒิที่จบมาแล้ว ครับ จึงถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

แล้วต้องสมัครรอบไหน ???
ตอบ
รอบ 2 ครับ เพราะรอบ 2 ไม่ได้กำหนดว่าต้องกำลังศึกาาในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร

แล้วถ้าสมัคร สอบติดแล้ว จะโอนวิชาของปวส.ได้ไหม ???
ตอบ
ได้ครับ ตอนเปิดเทอมจะมีกำหนดระยะเวลาให้ยื่นเทียบโอน ครับ
กรณีนี้เป็นกรณีสมัครหลักสูตรเทียบโอนด้วยวุฒิ ปวส. นะครับ ย้อนไปอ่านคำถามข้อ 19


21. ที่ตารางคุณวุฒิ คำว่า"หรือเทียบเท่า"คืออะไร ???
ตอบ
เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าทางระดับการศึกษา
ยกตัวอย่าง ปวส.ไฟฟ้า รับวุฒิ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
เทียบเท่าคือ ปวช.สาขาใดใดซึ้งอาจใช้ชื่อเรียก สาขาแตกต่างจาก ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เช่น ปวช.ไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ตามแต่สถานศึกษา นั้นๆ โดยมีวิชาเรียนเหมือนกัน
ไม่ใช่ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างยนต์ เพราะเป็นระดับปวช.เหมือนกัน นั้นเป็นการเทียบเท่าทางระดับการศึกษา แต่ในที่นี้ต้องเทียบเท่าที่รายวิชาที่เรียน เท่านั้น

22. จะสมัครต้องใช่เกรดเท่าไหร่ และใช้กี่เทอม ???
ตอบ
เกรดเฉลียสะสม 4 หรือ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ครับ
กรณีต่ำกว่า จะต้องได้รับรางวัลความสามารถพิเศษระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น รางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยรางวัลที่ได้รับต้องได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (แสดงหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์)

23. หากสอบไม่ติดรอบ1 จะทำยังไงดี ???
ตอบ
ผู้สอบสัมภาษณ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถสมัครในรอบอื่นๆ ได้ตามที่ คุณสมบัติ ตรงกับประกาศของรอบนั้นๆ

24. ในใบชำระเงินค่าสมัคร เขียนว่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ แต่จะสมัครที่ลำปาง ทำอย่างไรดี ???
ตอบ
ถูกต้องแล้วครับ เพราะ งานรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่
รับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ทำการรับสมัคร ในทุกรอบ ให้ทุกพื้นที่
ส่วนการเลือกหลักสูตรว่าหลักสูตรไหน ของจังหวัดอะไร อยู่ที่ตอนกรอกใบสมัคร

25. มีเรื่องจะแนะนำในขั้นตอนการสมัครไหม ???
ตอบ
1.สามารถดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม กดคลิก
2.การสมัครออนไลน์ เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครแล้วจะได้เลขที่นั่งสอบทันที หากไม่ได้ แสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ และต้องพิมพ์ใบยื่นยันการสมัครเป็นหลักฐาน หากไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ หรือ เข้ากรอกแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบต้องแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ก่อนวันที่ 14 ม.ค. 62 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระแล้วทุกกรณี
3.การสมัครผ่านไปรษณีย์ เจ้าหน้าจะดำเนินการเปิดตู้ไปรษณีย์เพื่อรับเอกสาร ประมาน อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการสมัคร และส่งใบยื่นยันการสมัครไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมาในใบสมัคร สอบถามสถาณะการสมัครได้ที่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 (สรุป : เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทุกกระบวนการโดยปกติแล้วหลังผู้สมัครส่งเอกสารมาประมาณ 1 สัปดาห์)