การรับนักศึกษาพิการ
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562
newnew

การรับนักศึกษาพิการ

1.1 ผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และต้องแสดงตนให้มหาวิทยาลัยฯทราบ
1.2 ผู้พิการสามารถเข้าศึกษา โดยจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
1.3 มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาผู้พิการให้เข้ารับการศึกษา ตามความเหมาะสมของประเภทความพิการและ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
1.4 การสมัครเรียนผู้พิการต้อง ติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร.053 921444 ต่อ 1400 ก่อนการรับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร