กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดาวน์โหลดกำหนดการฯ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่
new
ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี
ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ tcas.cupt.net ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ
***ตามข้อปฏิบัติดังกล่าว เนื่องจาก ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ของ ทปอ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ และเสร็จไม่ทันกำหนดการรับสมัครรอบ 1
มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ผ่าน ทปอ. สามารถสมัครในรอบ 1 นี้ได้โดยอนุโลม***
รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
1. ช่องทางการสมัคร ให้เลือกช่องทางการสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามสะดวก

  1.1 ช่องทางการสมัครผ่านระบบส่งเอกสารไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางไปรษณีย์รูปแบบธนาณัติ)
    1.1.1 ดาวน์โหลดใบสมัคร
    1.1.2 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และค่าสมัคร(รูปแบบธนาณัติ)
ผ่านระบบส่งเอกสารของไปรษณีย์ไทย ตามที่อยู้ที่แจ้งในใบสมัคร

1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
นับตามตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

  1.2 ช่องทางการสมัครออนไลน์(ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินตามที่ระบุ)
    1.2.1 ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
    1.2.2 นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดค่าสมัคร 300 บาท ที่เคาน์เตอร รับชำระเงิน ดังนี้
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - เคาร์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ
       หมายเหตุ : ให้ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ที่ระบุไว้เท่านั้นไม่รับชำระเงินผ่านระบบ E-Banking หรือ ผ่านตู้ ATM
    1.2.3 กรอกใบสมัครออนไลน์
(ต้องชำระเงินค่าสมัครมาแล้วอย่างน้อย 3 วัน จึงจะเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้
และจะปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

กำหนดการชำระเงิน
1 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62

กำหนดการกรอกใบสมัคร
หลังชำระเงิน 3 วัน - 14 ม.ค. 62

2.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
  
20 ม.ค. 62
เวลา 09.00 น.
ห้องสอบสัมภาษณ์
3.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
24 ม.ค. 62
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ กดคลิก
4.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ออนไลน์  
30 - 31 ม.ค. 62

ออนไลน์ กดคลิก
5.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2562 และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 14.00น.
6 - 10 ก.พ. 62

ธนาคารกสิกรไทย หรือ
เคาเตอร์เซอร์วิส 7-11
6.เรียนปรับพื้นฐาน ปฐมนิเทศฯ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ กิจกรรมอื่นๆ
ตามประกาศของแต่ละพื้นที่
ตามประกาศของแต่ละพื้นที่

new

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนวิธีการสมัคร โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234