ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
new

*** การลงทะเบียน TCAS และ การยืนยันสิทธิ์ Clearing House ***

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ให้ครบก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

เข้าสู่ระบบ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House กดคลิกที่นี่

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้พิมพ์ใบแสดงการยืนยันสิทธ์ Clearing House เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น

ตัวอย่าง ใบแสดงการยืนยันสิทธ์ Clearing House (ให้พิมพ์แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบบออกให้จริง)
แต่ละคนจะได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ให้ปริ้นทั้ง 2 แบบแบบที่ 1

แบบที่ 2 (เป็นหลักฐานที่จะแสดงการยืนยันสิทธ์จากระบบ MYTCAS)


** กรณีหลังครบกำหนดยืนยันสิทธิ์ หากมีปัญหาสถาณะการยืนยันสิทธ์ ว่าท่านไม่ได้ยืนยันสิทธ์ ใบแสดงการยืนยันสิทธ์ Clearing House นี้ จะใช้เป็นหลักฐานได้ว่าท่านได้ยืนยันสิทธ์แล้วจริงๆ แต่หากไม่มีปัญหาในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เรียกแสดงหลักฐานนี้ ดั้งนั้น ให้ผู้สมัคร พิจารณาเองว่าจะพิมพ์ใบนี้เลย หรือ บันทึกเก็บเป็นไฟล์แล้วค่อยพิมพ์ภายหลัง หรือ เลือกที่จะไม่พิมพ์เลย

การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามวันเวลา ที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ จนกว่าจะขอทำเรื่องสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา* กับ มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ดำเนินการ ยืนยันสิทธ์ผ่านระบบ Clearing House ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ *เกณฑ์การสละสิทธ์ให้ยึดตามเกณฑ์ของ TCAS62

ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธ์ Clearing House แล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) 1/2562 ตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์