รายงานสรุปยอดผู้สมัคร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 (รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio)

ลำดับ - หลักสูตร - วิชาเอก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  96 11 107 50  20 2 22                        129
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  1 3 4             30  3 5 8            12
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  1 1 2                            2
4. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             30  1 3 4                4
5. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  8 7 15                            15
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 90  191 30 221 60  53 14 67 60  23 5 28 60  11  11 60  15 2 17            344
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (ต้องมีใบรับรองการทำงานแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)         30  4  4                    4
8. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  28 3 31                            31
9. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  95 28 123 60  19 14 33 60  6 2 8                    164
10. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  19 6 25 30  4  4                    29
11. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  28 7 35                            35
12. วศ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  158 85 243 60  24 16 40 50  51 3 54                    337
13. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  5 18 23                            23
14. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  27 9 36 60  39 11 50 60  11  11                    97
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิตปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  32 9 41         60  3 1 4                45
16. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 60  12 1 13                            13
17. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         30  4 1 5                    5
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  17 8 25             30  18 10 28        53
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  3 4 7                            7
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  4  4                            4
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)     30  23 1 24             30  20  20        44
22. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 30  32 8 40 30  3  3             30  11 4 15        58
23. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  8 3 11                            11
24. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช) 30  59 3 62         30  2 1 3                65
25. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  2  2                            2
26. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  15  15                            15
27. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช) 30  1  1                            1
28. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  55 11 66 30  4  4     30  1 1 2            72
29. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  6 3 9 30  4  4                    13
30. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  12 6 18 30   1 1                    19
31. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  24 1 25     30  2  2 30  4  4 30  10  10        41
32. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     60  36 13 49                        49
33. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  9 1 10                        10
34. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  24 8 32                        32
35. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  24  24                        24
36. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         30 000                    0
37. ปวส.ช่างกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         30 000                    0
38. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส)             30  1 1 2                2
39. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 20  7 1 8                            8
40. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 15   1 1                            1
41. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) 15 000                            0
42. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต *โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปกติ (รับวุฒิปวส)     20 000                        0
43. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  10 75 85 30  1 8 9     30   3 3         30  1 2 3    100
44. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  16 39 55 60  3 20 23 30  3  3 30  2 3 5 30  3 7 10 30  1 9 10 30  3  3    109
45. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   3 3                            3
46. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  19 21 40 60  2 21 23 15   1 1 30  1  1 30  8 8 16            81
47. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   1 1                            1
48. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  3 11 14                            14
49. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         15  1 4 5                    5
50. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  7 68 75 60  2 42 44 30  2 6 8 30   2 2 30  1 11 12            141
51. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  8 39 47 30  3 22 25         30  4 10 14 30  4 15 19        105
52. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 2 3                            3
53. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  3 22 25                            25
54. International Business Management (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  2 12 14                            14
55. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  8 30 38     15   3 3 30   6 6 30 000            47
56. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส) 30 000                            0
57. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)         15   1 1                    1
58. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 60  16 80 96 60   47 47 60  5 22 27 60  1 23 24 30  3 9 12            206
59. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  7 15 22 30  3 5 8 30  2 13 15 60  1 10 11 30 000 30  1 5 6        62
60. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส) 30   2 2         30   3 3                5
61. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30   11 11                            11
62. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ปกติ (รับวุฒิปวส) 60  15 9 24                            24
63. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ พิเศษ (รับวุฒิปวส) 30 000                            0
64. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ (รับวุฒิปวส)         30  9 6 15                    15
65. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 60  1 10 11                            11
66. ปวส.การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000                0
67. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30   6 6     30  1 11 12        18
68. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000     30  4 2 6        6
69. สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  40 51 91                            91
70. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  15 43 58                            58
71. ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 90  24 15 39                            39
72. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  28 32 60                            60
73. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  7 21 28                            28
74. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  6 10 16 30  6 9 15                        31
75. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  10 10 20             30  8 1 9        29
76. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                 15  5 7 12            12
77. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     20  4 13 17                        17
78. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     15  2 1 3        3
79. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30   2 2 15  3 5 8 15  2 5 7        17
80. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             45  1 6 7 60  21 16 37 45  22 15 37        81
81. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             30  1 11 12 15 000 15   2 2        14
82. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                     15  5  5        5
83. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             45  16 13 29 30 000 45  9 9 18        47
84. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)     10  1 4 5                        5
85. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                 15  3  3            3
86. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     30  8 3 11        11
87. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000                0
88. ปวส.เทคโนโลยีการอาหารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30   1 1 30   4 4 30  1 1 2        7
89. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30  2 1 3 30 000 30  9 5 14        17
90. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30  3  3 30 000 30   4 4        7
91. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30  2  2 30 000 30  4 2 6        8
92. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                             30  7 5 1212
93. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                             30  23 2 2525
94. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             30  5 13 1818
95. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             60  44 14 5858
96. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted Hands-on (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             20  3 5 88
97. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             30  2 13 1515
98. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   5 5                            5
99. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.กลุ่มเซ็นทรัลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   1 1                            1
รวม
2,0601,0498601,9091,12044231675871013368201930509614663074851596001401042446042620084521363,559
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถ ดูเลขที่นั่งสอบ / ดูห้องสอบ / สนามสอบ / พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร กดคลิก
2. -