รายงานสรุปยอดผู้สมัคร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio)

ลำดับ - หลักสูตร - วิชาเอก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 15  12 5 17 25  5 1 6                        23
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30 000             30 000            0
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000                0
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   2 2                            2
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  13 6 19 30  3 2 5 20  2  2 30 000 30  1  1            27
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  2 4 6                            6
7. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  21 7 28 30  3 3 6 30 000                    34
8. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30 000 30  1  1                    1
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 15  3 1 4                            4
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  29 15 44 30  8 2 10 30   2 2                    56
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 6 7                            7
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  5 12 17 30   2 2 30 000                    19
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   1 1         30 000                1
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1  1                            1
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         30   2 2                    2
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     15 000             15 000        0
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 15  1 1 2                            2
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 1 2                            2
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     15 000             15 000        0
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 10 000 15 000             15  1 1 2        2
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 2 3                            3
22. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 45  4  4 25  5  5                        9
23. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30 000             30 000            0
24. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             30 000                0
25. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  19  19 30  13 1 14 20  7 1 8 30  6  6 30 000            47
26. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  1  1                            1
27. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ภาคพิเศษ *(ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)พิเศษ (รับวุฒิปวส)         20 000                    0
28. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  5  5         30 000                5
29. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  5 3 8 30  1 1 2 30  1  1                    11
30. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 15  5  5                            5
31. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)     30  1  1 30  1  1                    2
32. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  16 3 19 30  5 1 6 25  5 2 7                    32
33. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  11  11 30 000 30  1  1                    12
34. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30 000         30  2  2                2
35. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  2  2                            2
36. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)     15  5 1 6             15  4 1 5        11
37. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 15 000                            0
38. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)     15  9  9             15  3  3        12
39. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 20  2 2 4 15  1  1             15 000        5
40. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช) 30  16 3 19                            19
41. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  8  8                            8
42. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช) 30  8  8                            8
43. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช) 30 000                            0
44. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  10  10         30 000            10
45. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  2 1 3                        3
46. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  1  1 30   1 1                    2
47. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  5  5     30 000 30 000 30 000        5
48. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     60  6 2 8                        8
49. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  1  1                        1
50. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  4  4                        4
51. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  2  2                        2
52. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  4 28 32 30   2 2     30   1 1         30   3 3    38
53. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  11 23 34 60   2 2 30   1 1 60 000 30  1 2 3 30   1 1 30   1 1    42
54. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30 000                            0
55. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  1 7 8 60  1  1     30 000 30   4 4            13
56. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   2 2                            2
57. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 8 9                            9
58. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)         30 000                    0
59. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  3 35 38 60   5 5 30   5 5 30 000 30   8 8            56
60. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   7 7 30   2 2         30 000 30 000        9
61. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30 000                            0
62. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  1 3 4                            4
63. International Business Management (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 2 3                            3
64. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  1 15 16     30   1 1 60 000 30 000            17
65. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส) 30 000                            0
66. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 60  5 74 79 60  1 18 19 60  1 2 3 60   3 3 30 000            104
67. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30   3 3 30   1 1 30  2 8 10 60   1 1 30 000 30 000        15
68. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส) 30   1 1         30   1 1                2
69. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 30  1 5 6                            6
70. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส) 60   2 2                            2
71. ปวส.การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000                0
72. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000     30 000        0
73. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     30 000        0
74. สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 60  10 16 26                            26
75. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  8 12 20                            20
76. ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 90  9 8 17                            17
77. ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   3 3                            3
78. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  11 6 17                            17
79. ทล.บ.เซรามิก (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30 000                            0
80. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  3 6 9                            9
81. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30   5 5 30   1 1                        6
82. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     30  1 1 2             30 000        2
83. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                 15  1  1            1
84. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)     20   1 1                        1
85. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     15 000        0
86. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30   1 1 15 000 15 000        1
87. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             45 000 60   1 1 45   1 1        2
88. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             30  1 1 2 15 000 15 000        2
89. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                     15 000        0
90. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)             45 000 30 000 45   2 2        2
91. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)     10 000                        0
92. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                 15 000            0
93. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                     30  1  1        1
94. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             30 000 15 000            0
95. ปวส.เทคโนโลยีการอาหารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                 15 000 20 000        0
96. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20 000 15 000 30  2  2        2
97. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20 000 15 000 30 000        0
98. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)             20 000 15 000 20  1 1 2        2
99. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                             30 0000
100. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                             30  1  11
101. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             30  2 3 55
102. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             60  13 1 1414
103. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted Hands-on (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             20   1 11
104. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                             30  1 3 44
105. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1 3 4                            4
106. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.กลุ่มเซ็นทรัลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) 30  1  1                            1
รวม
1,9802643486121,1309350143565212546900981761531518580127196004420017825884
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
จำ
นวน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถ ดูเลขที่นั่งสอบ / ดูห้องสอบ / สนามสอบ / พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร กดคลิก
2. -