ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

รอบ1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564


ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์ ข้อ 3)

หมายเหตุ : กลุ่ม A portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษา ไม่สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
1.เลือกค้นหาตามคำค้น 2.เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
3.ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย (PDFไฟล์)
**กดคลิกเพื่อเลือกสังกัดของหลักสูตรที่ท่านสมัครเรียน**
3.1 สมัครเรียนที่ ตาก
3.2 สมัครเรียนที่ เชียงราย
3.3 สมัครเรียนที่ ลำปาง
3.4 สมัครเรียนที่ น่าน
3.5 สมัครเรียนที่ พิษณุโลก
3.6 สมัครเรียนที่ เชียงใหม่ แบ่งตามคณะดังนี้
       3.6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       3.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
       3.6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       3.6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0018412]