ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)

ระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

อย่างเป็นทางการ PDF ไฟล์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------

เชียงใหม่ ระดับ ปวช.

เชียงใหม่ ระดับ ปวส.

เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 - 5 ปี และ เทียบโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 - 5 ปี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


ตาก ระดับ ปวส.

ตาก ระดับ ปริญญาตรีเชียงราย ระดับ ปวส.

เชียงราย ระดับ ปริญญาตรี


ลำปาง ระดับ ปวส.

ลำปาง ระดับ ปริญญาตรี


น่าน ระดับ ปวส.

น่าน ระดับ ปริญญาตรี


พิษณุโลก ระดับ ปวส.

พิษณุโลก ระดับ ปริญญาตรี


---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศโดย

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1234