แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่
1.แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่
แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง (เจ็ดลิน)
แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง (เจ็ดยอด)
แผนที่ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทอง(ไม่ได้เป็นสนามสอบ)
แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
2.แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา ตาก
3.แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา เชียงราย
4.แผนที่ สนามสอบของ มทร.ล้านนา ลำปาง
5.แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา น่าน
6.แผนที่ สนามสอบ ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก