ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
(ชำระค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ของ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2562

แบบฟอร์มชำระเงิน (รูปแบบPDFไฟล์)