ขั้นตอนการสมัคร   
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า
ผู้สมัครรายใด กรอกข้อมูลอัน
เป็นเท็จ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ในภายหลัง

ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นบันได
ก่อนทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ติดต่อ โทร. 053 921444 ต่อ 1234
เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ


สมัครออนไลน์เท่านั้น
  1. กำหนดการ สมัครวันที่ 1 - 15 พ.ค. 63
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ กดคลิก
  3. นำแบบฟอร์มชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านทางธนาคาร จำนวนเงิน 400.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)
โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ค. 63 (ตามช่วงเวลาที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังกล่าวเปิดให้บริการ)
  4. เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  5. กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก (จะสามารถเริ่มเข้ากรอกได้ ภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน
  6. วันสุดท้ายของการกรอกใบสมัครออนไลน์คือวันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 16.00  น.
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครและจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  7. เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครออนไลน์ ระบบจะออกเลขที่นั่งสอบให้ทันที หากไม่ได้เลขที่นั่งสอบ ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์
ต้องแจ้งกรรมการรับสมัคร โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือโทร.064-9617283 ในวันและเวลาราชการ
ก่อนวันสุดท้ายของการกรอกใบสมัครคือ วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 16.00  น.
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
และต้องพิมพ์ใบยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน
  8. หากชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครได้ หรือ เข้ากรอกแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบ
ต้องแจ้งกรรมการรับสมัครที่ โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ
ก่อนวันสุดท้ายของการกรอกใบสมัครคือ วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 16.00  น.
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี

หมายเหตุ : หลังจากได้เลขที่นั่งสอบแล้ว เฉพาะผู้สมัครกลุ่ม A พนักงานสายวิชาการ ให้ดำเนินการ Upload เอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 16.00น.

  9. ทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศห้องสอบให้ทราบภายในวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 15.00  น. โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
      - ห้องสอบข้อเขียน (ที่จะสอบวันที่ 6 มิ.ย. 63) ของ กลุ่มตำแหน่ง พนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ (สนามสอบที่ มทร.ล้านนา จังหวัดของต้นสังกัดตำแหน่งนั้นๆ)
      - ห้องสอบสัมภาษณ์ (ที่จะสอบวันที่ 25 พ.ค. 63) ของ กลุ่มตำแหน่ง พนักงานสายวิชาการ (ไม่สอบข้อเขียน สนามสอบสัมภาษณ์ ที่ มทร.ล้านนา จังหวัดของต้นสังกัดตำแหน่งนั้นๆ)
      - ส่วนห้องสอบสัมภาษณ์ (ที่จะสอบวันที่ 17 มิ.ย. 63) ของ กลุ่มตำแหน่ง พนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ จะประกาศพร้อมกับผลสอบข้อเขียน คือวันที่ 12 มิ.ย. 62 (สนามสอบสัมภาษณ์ ที่ มทร.ล้านนา จังหวัดของต้นสังกัดตำแหน่งนั้นๆ)
  10. เมื่อสมัครเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งที่เลือกสมัครไปแล้วได้ หากต้องการแก้ไข ให้ทำการชำระเงินใหม่เพื่อสมัครใหม่ เท่านั้น


หมายเหตุ : เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ เช่น วิธีการสมัคร, วันเวลากำหนดการสมัคร/สอบ/ประกาศผล/รายงานตัว, สนามสอบ, ห้องสอบ เป็นต้น