ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
และ เพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการเข้าสอบในกรณี Covid-19
(กรุณาศึกษาข้อมูลให้ครบทุกข้อเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน)
1. กลุ่ม A พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)
2. กลุ่ม B พนักงานสายสนับสนุน
3. กลุ่ม C พนักงานราชการ