ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
1.การสอบข้อเขียน

1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบที่จะต้องทราบเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบแข่งขันเอง
2 ผู้เข้ารับการสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น
และทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษห้ามสวมเสื้อคลุม และหากผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย หากไม่แต่งกายตามที่กำหนด
กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
3 ผู้เข้ารับการสอบต้อง นำบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
มาแสดงให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ หากผู้ใดไม่นำมาแสดง กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
4 ผู้เข้ารับการสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
5 ผู้เข้ารับการสอบที่มาถึงห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มทำการสอบ 30 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
6 ผู้เข้ารับการสอบจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที
7 หากผู้เข้ารับการสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบหรือประธานสนามสอบในทันที
8 ผู้เข้ารับการสอบผู้ใดทุจริต หรือส่อเจตนาไปทางทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนี้
9 ผู้เข้ารับการสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่ ปากกา ดินสอเบอร์ 2B ขึ้นไป และยางลบไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบมหาวิทยาลัยจะจัดให้
10 ห้ามผู้เข้ารับการสอบนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด (กรณีนาฬิกาต้องเป็นนาฬิกาสำหรับดูเวลาเท่านั้น)
11 การนำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อการคำนวณให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเนื้อหา วิชาที่สอบของแต่ละวิชา