สมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลดกำหนดการ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่กดคลิก
รายการ
วันที่ / เวลา
สถานที่
     
1.สมัครออนไลน์
   1.1ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน <<กดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้
ไปชำระเงินสด จำนวน 400 บาท ได้ที่
เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

3 - 17 พ.ค. 62
ธนาคารกสิกรไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์ <<กดคลิก
(หลังชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
จึงจะสามารเริ่มเข้ากรอกได้
และ ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
วันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 16.00  น.
หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี)

หลังชำระเงินค่าสมัคร 3 วัน
ถึงวันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 16.00  น.

2.ประกาศห้องสอบออนไลน์

 

 


วันที่  24 พ.ค. 62
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

3.สอบข้อเขียน
- ยกเว้น ผู้สมัครพนักงานสายวิชาการ ทุกตำแหน่ง ไม่ต้องสอบข้อเขียน
- ผู้สมัครพนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง ให้เข้าสอบข้อเขียนในสนามสอบที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง เท่านั้น และจะประกาศห้องสอบวันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 15.00น. เป็นต้นไป

วันที่  26 พ.ค. 62

4.ประกาศผลสอบข้อเขียน

 

 


วันที่  30 พ.ค. 62
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
4.สอบสัมภาษณ์
- กลุ่มตำแหน่ง พนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง เข้าสอบสัมภาษณ์ในสนามสอบที่ มทร.ล้านนา จังหวัดต้นสังกัดของตำแหน่งนั้นๆ
- กลุ่มตำแหน่ง พนักงานสายวิชาการ ทุกตำแหน่ง เข้าสอบสัมภาษณ์ในสนามสอบที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง เท่านั้น
วันที่  3 มิ.ย. 62
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ห้องสอบสัมภาษณ์ <<กดคลิก

5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (พร้อมกันทุกตำแหน่ง)

 

 

 

วันที่  7 มิ.ย. 62
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ผลสอบออนไลน์ <<กดคลิก
6.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
17 มิ.ย. 62
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
มทร.ล้านนา จังหวัดของต้นสังกัดตำแหน่ง นั้นๆ