รายงานสรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัด มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2562
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 19 มกราคม 2563
ตำแหน่ง มทร.ล้านนารวม
จำนวนที่รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
1. รหัสตำแหน่ง 101 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 101 ( เชียงใหม่) 1  1 1 22
2. รหัสตำแหน่ง 102 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 102 ( เชียงใหม่) 1  1 2 33
3. รหัสตำแหน่ง 103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 103 ( เชียงใหม่) 1  2  22
4. รหัสตำแหน่ง 104 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 104 ( เชียงใหม่) 2  8 10 1818
5. รหัสตำแหน่ง 105 สาขาบริหารธุรกิจ รหัส 105 ( เชียงใหม่) 1  3 7 1010
6. รหัสตำแหน่ง 106 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ รหัส 106 ( เชียงใหม่) 1  10 10 2020
7. รหัสตำแหน่ง 107 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รหัส 107 ( เชียงใหม่) 1  2 6 88
8. รหัสตำแหน่ง 108 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รหัส 108 ( เชียงใหม่) 1  1 2 33
9. รหัสตำแหน่ง 109 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 109 ( เชียงราย) 1   1 11
10. รหัสตำแหน่ง 110 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รหัส 110 ( เชียงราย) 1  1 3 44
11. รหัสตำแหน่ง 111 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 111 ( ลำปาง) 1  1 1 22
12. รหัสตำแหน่ง 112 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 112 ( ตาก) 1   1 11
13. รหัสตำแหน่ง 113 กลุ่มวิชาสุขภาพ รหัส 113 ( พิษณุโลก) 1  2 3 55
14. รหัสตำแหน่ง 114 หลักสูตรการตลาด รหัส 114 ( พิษณุโลก) 1  4  44
15. รหัสตำแหน่ง 115 กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์ รหัส 115 ( เชียงใหม่) 1  4  44
16. รหัสตำแหน่ง 201 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 201 ( เชียงราย) 1  2 1 33
17. รหัสตำแหน่ง 202 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 202 ( เชียงใหม่) 3  10 8 1818
18. รหัสตำแหน่ง 203 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 203 ( เชียงใหม่) 1  11 21 3232
19. รหัสตำแหน่ง 204 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 204 ( ตาก) 1   5 55
20. รหัสตำแหน่ง 205 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 205 ( ตาก) 1  7 10 1717
21. รหัสตำแหน่ง 206 วิทยาศาสตร์ - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 206 ( ตาก) 1  3 1 44
22. รหัสตำแหน่ง 207 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 207 ( น่าน) 1  5 5 1010
23. รหัสตำแหน่ง 208 วิทยาศาสตร์ - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 208 ( น่าน) 1  3 1 44
24. รหัสตำแหน่ง 209 พืชศาสตร์ - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 209 ( น่าน) 1  4 4 88
25. รหัสตำแหน่ง 210 สัตวศาสตร์และประมง - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกประมง รหัส 210 ( น่าน) 1  3 2 55
26. รหัสตำแหน่ง 211 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 211 ( พิษณุโลก) 1  5 3 88
27. รหัสตำแหน่ง 212 วิทยาศาสตร์ - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 212 ( พิษณุโลก) 1  3 3 66
28. รหัสตำแหน่ง 213 พืชศาสตร์ - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 213 ( พิษณุโลก) 1   2 22
29. รหัสตำแหน่ง 214 พืชศาสตร์ - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 214 ( พิษณุโลก) 1  1 8 99
30. รหัสตำแหน่ง 215 พืชศาสตร์ - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 215 ( พิษณุโลก) 1  1 6 77
31. รหัสตำแหน่ง 216 วิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - ศึกษาทั่วไป รหัส 216 ( ลำปาง) 1  7 2 99
32. รหัสตำแหน่ง 217 พืชศาสตร์ - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 217 ( ลำปาง) 1   1 11
33. รหัสตำแหน่ง 218 สัตวศาสตร์และประมง - วท.บ.เกษตรศาสตร์ - วิชาเอกสัตวศาสตร์ รหัส 218 ( ลำปาง) 2  3 14 1717
34. รหัสตำแหน่ง 219 พืชศาสตร์ - วท.ม.พืชศาสตร์ รหัส 219 ( ลำปาง) 1  2 1 33
35. รหัสตำแหน่ง 220 พืชศาสตร์ - วท.ม.พืชศาสตร์ รหัส 220 ( ลำปาง) 1  4 4 88
36. รหัสตำแหน่ง 301 วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (วิชาเอกระบบราง) รหัส 301 ( เชียงใหม่) 1  6  66
37. รหัสตำแหน่ง 302 วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน รหัส 302 ( เชียงใหม่) 1  5  55
38. รหัสตำแหน่ง 303 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกระบบราง) รหัส 303 ( เชียงใหม่) 1 0000
39. รหัสตำแหน่ง 304 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ รหัส 304 ( เชียงใหม่) 1  5  55
40. รหัสตำแหน่ง 305 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 305 ( เชียงใหม่) 1  4 1 55
41. รหัสตำแหน่ง 306 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา รหัส 306 ( เชียงใหม่) 1  4 4 88
42. รหัสตำแหน่ง 307 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต) รหัส 307 ( เชียงใหม่) 1  9 8 1717
43. รหัสตำแหน่ง 308 วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ รหัส 308 ( เชียงใหม่) 1  1 1 22
44. รหัสตำแหน่ง 309 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัส 309 ( เชียงใหม่) 1  3 2 55
45. รหัสตำแหน่ง 310 วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร) รหัส 310 ( เชียงใหม่) 1  3 1 44
46. รหัสตำแหน่ง 311 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ - อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการศึกษา - รับผิดชอบวิชาด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ รหัส 311 ( เชียงใหม่) 1  4 2 66
47. รหัสตำแหน่ง 312 วิศวกรรมและเทคโนโลยี - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา รหัส 312 ( เชียงราย) 1  1 1 22
48. รหัสตำแหน่ง 313 วิศวกรรมและเทคโนโลยี - วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ รหัส 313 ( เชียงราย) 1  2 1 33
49. รหัสตำแหน่ง 314 วิศวกรรมและเทคโนโลยี - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ รหัส 314 ( เชียงราย) 1  4 2 66
50. รหัสตำแหน่ง 315 วิศวกรรมและเทคโนโลยี - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์) รหัส 315 ( ลำปาง) 1  2 2 44
51. รหัสตำแหน่ง 316 วิศวกรรมและเทคโนโลยี - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 316 ( ลำปาง) 2  4 1 55
52. รหัสตำแหน่ง 317 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 317 ( พิษณุโลก) 1  3  33
53. รหัสตำแหน่ง 318 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 318 ( พิษณุโลก) 1  3 1 44
54. รหัสตำแหน่ง 319 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ รหัส 319 ( ตาก) 1  3 2 55
55. รหัสตำแหน่ง 320 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 320 ( ตาก) 1  1  11
56. รหัสตำแหน่ง 321 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 321 ( ตาก) 1  1  11
57. รหัสตำแหน่ง 322 วิศวกรรมและเทคโนโลยี - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร) รหัส 322 ( น่าน) 1  3  33
58. รหัสตำแหน่ง 401 สาขาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ รหัส 401 ( เชียงใหม่) 1  6 4 1010
59. รหัสตำแหน่ง 402 สาขาการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร รหัส 402 ( เชียงใหม่) 1   5 55
60. รหัสตำแหน่ง 403 สาขาการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม รหัส 403 ( เชียงใหม่) 1  4 1 55
61. รหัสตำแหน่ง 404 สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัส 404 ( เชียงใหม่) 7  4 4 88
62. รหัสตำแหน่ง 501 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รหัส 501 ( เชียงใหม่) 1  6 1 77
63. รหัสตำแหน่ง 502 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รหัส 502 ( เชียงใหม่) 1  2 1 33
64. รหัสตำแหน่ง 503 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รหัส 503 ( เชียงใหม่) 1  5 3 88
65. รหัสตำแหน่ง 504 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รหัส 504 ( เชียงใหม่) 1  5 2 77
66. รหัสตำแหน่ง 505 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รหัส 505 ( เชียงใหม่) 1  1 1 22
67. รหัสตำแหน่ง 506 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รหัส 506 ( เชียงใหม่) 1  3  33
68. รหัสตำแหน่ง 601 สถาปนิก รหัส 601 ( เชียงใหม่) 1  2 1 33
69. รหัสตำแหน่ง 602 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 602 ( เชียงใหม่) 1  16 42 5858
70. รหัสตำแหน่ง 603 นักวิเทศสัมพันธ์ รหัส 603 ( เชียงใหม่) 1  11 8 1919
71. รหัสตำแหน่ง 604 บุคลากร รหัส 604 ( เชียงใหม่) 1  11 35 4646
72. รหัสตำแหน่ง 605 นักวิชาการช่างศิลป์ รหัส 605 ( เชียงใหม่) 1  9 7 1616
73. รหัสตำแหน่ง 606 นักวิชาการเงินและบัญชี รหัส 606 ( ลำปาง) 1  1 18 1919
74. รหัสตำแหน่ง 607 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 607 ( น่าน) 1  10 25 3535
75. รหัสตำแหน่ง 701 นักวิชาการสัตวบาล รหัส 701 ( พิษณุโลก) 1  3 5 88
76. รหัสตำแหน่ง 702 นักวิชาการเกษตร รหัส 702 ( พิษณุโลก) 1  5 12 1717
77. รหัสตำแหน่ง 703 นักวิชาการศึกษา รหัส 703 ( เชียงใหม่) 1  15 7 2222
78. รหัสตำแหน่ง 704 นักวิชาการศึกษา รหัส 704 ( เชียงใหม่) 1  14 9 2323
79. รหัสตำแหน่ง 705 นักวิชาการศึกษา รหัส 705 ( เชียงใหม่) 1  9 2 1111
80. รหัสตำแหน่ง 706 นักวิชาการศึกษา รหัส 706 ( เชียงใหม่) 1  6 5 1111
81. รหัสตำแหน่ง 801 นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) รหัส 801 ( ตาก) 1   2 22
82. รหัสตำแหน่ง 802 นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) รหัส 802 ( พิษณุโลก) 1  4 10 1414
รวม
93337388725725