รายงานสรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัด มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2563
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 06 สิงหาคม 2563
ตำแหน่ง มทร.ล้านนารวม
จำนวนที่รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
1. รหัสตำแหน่ง 101 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รหัส 101 ( เชียงใหม่) 1  5  55
2. รหัสตำแหน่ง 102 หลักสูตร WIL (หลักสูตรใหม่) การตลาด ซีพีออลล์ และ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รหัส 102 ( เชียงใหม่) 1  3 3 66
3. รหัสตำแหน่ง 103 กลุ่มวิชาสุขภาพ รหัส 103 ( เชียงใหม่) 1  2 6 88
4. รหัสตำแหน่ง 104 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) รหัส 104 ( เชียงใหม่) 1  2 5 77
5. รหัสตำแหน่ง 105 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 105 ( เชียงใหม่) 1  4 3 77
6. รหัสตำแหน่ง 106 หลักสูตรการบัญชี รหัส 106 ( เชียงใหม่) 1  4 4 88
7. รหัสตำแหน่ง 107 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 107 ( เชียงใหม่) 1  5 2 77
8. รหัสตำแหน่ง 108 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 108 ( เชียงราย) 1  3 5 88
9. รหัสตำแหน่ง 109 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รหัส 109 ( ลำปาง) 1  6 5 1111
10. รหัสตำแหน่ง 110 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) รหัส 110 ( น่าน) 1  1 2 33
11. รหัสตำแหน่ง 111 วิชาเอกการจัดการธุรกิจ รหัส 111 ( น่าน) 1  2 2 44
12. รหัสตำแหน่ง 112 วิชาเอกการจัดการธุรกิจ รหัส 112 ( ตาก) 1  1 2 33
13. รหัสตำแหน่ง 113 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) รหัส 113 ( ตาก) 1   5 55
14. รหัสตำแหน่ง 114 วิชาเอกการจัดการธุรกิจ รหัส 114 ( พิษณุโลก) 1  2 2 44
15. รหัสตำแหน่ง 115 วิชาเอกการตลาด รหัส 115 ( พิษณุโลก) 1  1 2 33
16. รหัสตำแหน่ง 201 สาขาวิทยาศาสตร์ / ศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 201 ( เชียงราย) 1  3 11 1414
17. รหัสตำแหน่ง 202 สาขาวิทยาศาสตร์ / ศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัส 202 ( เชียงใหม่) 1  10 4 1414
18. รหัสตำแหน่ง 203 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร / วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ รหัส 203 ( ตาก) 1  3 3 66
19. รหัสตำแหน่ง 204 สาขาวิทยาศาสตร์ / วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 204 ( น่าน) 1  3  33
20. รหัสตำแหน่ง 205 สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 205 ( น่าน) 1  5 2 77
21. รหัสตำแหน่ง 206 สาขาวิทยาศาสตร์ / วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 206 ( พิษณุโลก) 1  5 1 66
22. รหัสตำแหน่ง 207 สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 207 ( พิษณุโลก) 1  4 10 1414
23. รหัสตำแหน่ง 208 สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 208 ( พิษณุโลก) 1  3 4 77
24. รหัสตำแหน่ง 209 สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ รหัส 209 ( พิษณุโลก) 1   7 77
25. รหัสตำแหน่ง 210 สาขาสัตวศาสตร์และประมง / วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ รหัส 210 ( พิษณุโลก) 1  4 5 99
26. รหัสตำแหน่ง 211 สาขาวิทยาศาสตร์ / ศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 211 ( ลำปาง) 1  10 4 1414
27. รหัสตำแหน่ง 212 สาขาวิทยาศาสตร์ / ศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 212 ( ลำปาง) 1  5 5 1010
28. รหัสตำแหน่ง 301 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม / วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกระบบราง) รหัส 301 ( เชียงใหม่) 1  2  22
29. รหัสตำแหน่ง 302 วิศวกรรมเครื่องกล / วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ รหัส 302 ( เชียงใหม่) 2  1 1 22
30. รหัสตำแหน่ง 303 วิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) รหัส 303 ( เชียงใหม่) 2  5 2 77
31. รหัสตำแหน่ง 304 วิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม) รหัส 304 ( เชียงใหม่) 1  4  44
32. รหัสตำแหน่ง 305 วิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ) รหัส 305 ( เชียงใหม่) 1  2  22
33. รหัสตำแหน่ง 306 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ รหัส 306 ( เชียงใหม่) 1  6 3 99
34. รหัสตำแหน่ง 307 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) รหัส 307 ( เชียงใหม่) 1  3  33
35. รหัสตำแหน่ง 308 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการศึกษา/รับผิดชอบวิชาด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ รหัส 308 ( เชียงใหม่) 1  4 3 77
36. รหัสตำแหน่ง 309 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม / วศ.บ.วิศวกรรมโยธา รหัส 309 ( ตาก) 1  2 1 33
37. รหัสตำแหน่ง 310 วิศวกรรมอุตสาหากร / วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ รหัส 310 ( ตาก) 1  4 4 88
38. รหัสตำแหน่ง 401 สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัส 401 ( เชียงใหม่) 1  1 3 44
39. รหัสตำแหน่ง 402 สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รหัส 402 ( เชียงใหม่) 1  1 2 33
40. รหัสตำแหน่ง 403 สาขาการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม รหัส 403 ( เชียงใหม่) 1  5 4 99
41. รหัสตำแหน่ง 404 สาขาการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร รหัส 404 ( เชียงใหม่) 1  1 2 33
42. รหัสตำแหน่ง 405 สาขาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ รหัส 405 ( เชียงใหม่) 1  7 4 1111
43. รหัสตำแหน่ง 406 สาขาเทคโนโลยีศิลป์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 406 ( เชียงใหม่) 1   1 11
44. รหัสตำแหน่ง 501 เตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี รหัส 501 ( เชียงใหม่) 1  2 1 33
45. รหัสตำแหน่ง 502 เตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี รหัส 502 ( เชียงใหม่) 1  6  66
46. รหัสตำแหน่ง 503 เตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี รหัส 503 ( เชียงใหม่) 1  3 2 55
47. รหัสตำแหน่ง 504 เตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี รหัส 504 ( เชียงใหม่) 1  7 1 88
48. รหัสตำแหน่ง 601 นักวิชาการเงินและบัญชี รหัส 601 ( เชียงใหม่) 1  8 48 5656
49. รหัสตำแหน่ง 602 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 602 ( เชียงใหม่) 1  12 56 6868
50. รหัสตำแหน่ง 603 นักวิชาการศึกษา รหัส 603 ( เชียงใหม่) 1  1 3 44
51. รหัสตำแหน่ง 604 นิติกร รหัส 604 ( เชียงใหม่) 1  14 35 4949
52. รหัสตำแหน่ง 605 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รหัส 605 ( เชียงใหม่) 1  7 9 1616
53. รหัสตำแหน่ง 606 เจ้าหน้าที่วิจัย รหัส 606 ( เชียงใหม่) 1  22 46 6868
54. รหัสตำแหน่ง 607 นักวิชาการช่างศิลป์ รหัส 607 ( เชียงใหม่) 1  8 7 1515
55. รหัสตำแหน่ง 608 นักวิชาการศึกษา รหัส 608 ( เชียงใหม่) 1  7 31 3838
56. รหัสตำแหน่ง 609 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 609 ( เชียงใหม่) 1  10 44 5454
57. รหัสตำแหน่ง 610 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 610 ( เชียงใหม่) 1  15 60 7575
58. รหัสตำแหน่ง 611 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 611 ( เชียงใหม่) 1  15 61 7676
59. รหัสตำแหน่ง 612 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 612 ( เชียงใหม่) 1  11 45 5656
60. รหัสตำแหน่ง 613 นักวิชาการศึกษา รหัส 613 ( เชียงใหม่) 1  12 21 3333
61. รหัสตำแหน่ง 614 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รหัส 614 ( เชียงใหม่) 1  4 8 1212
62. รหัสตำแหน่ง 615 นักวิชาการศึกษา รหัส 615 ( เชียงใหม่) 1  6 21 2727
63. รหัสตำแหน่ง 616 นักวิชาการเงินและบัญชี รหัส 616 ( ลำปาง) 1  1 11 1212
64. รหัสตำแหน่ง 617 นักวิชาการศึกษา รหัส 617 ( ลำปาง) 1  8 13 2121
65. รหัสตำแหน่ง 618 บรรณารักษ์ รหัส 618 ( ลำปาง) 1  2 10 1212
66. รหัสตำแหน่ง 619 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 619 ( ลำปาง) 1  10 43 5353
67. รหัสตำแหน่ง 620 นักวิชาการเงินและบัญชี รหัส 620 ( ลำปาง) 1  1 7 88
68. รหัสตำแหน่ง 621 นักวิชาการพัสดุ รหัส 621 ( เชียงราย) 1  3 12 1515
69. รหัสตำแหน่ง 622 นักวิชาการเงินและบัญชี รหัส 622 ( ตาก) 1  1 12 1313
70. รหัสตำแหน่ง 623 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 623 ( ตาก) 1  14 36 5050
71. รหัสตำแหน่ง 624 นักวิชาการพัสดุ รหัส 624 ( น่าน) 1  8 31 3939
72. รหัสตำแหน่ง 701 นักวิชาการศึกษา รหัส 701 ( เชียงใหม่) 1  12 19 3131
73. รหัสตำแหน่ง 702 นักวิชาการเกษตร รหัส 702 ( น่าน) 1  9 12 2121
74. รหัสตำแหน่ง 703 นักวิชาการเกษตร รหัส 703 ( พิษณุโลก) 1  5 10 1515
75. รหัสตำแหน่ง 704 นักวิชาการสัตวบาล รหัส 704 ( ลำปาง) 1  6 13 1919
76. รหัสตำแหน่ง 705 วิศวกร รหัส 705 ( เชียงใหม่) 1  12 2 1414
77. รหัสตำแหน่ง 706 วิศวกร รหัส 706 ( เชียงใหม่) 1  17 1 1818
78. รหัสตำแหน่ง 707 วิศวกร รหัส 707 ( เชียงใหม่) 1  14  1414
79. รหัสตำแหน่ง 708 นักวิชาการช่างศิลป์ รหัส 708 ( เชียงใหม่) 1  5 9 1414
80. รหัสตำแหน่ง 801 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 801 ( เชียงใหม่) 1  17 55 7272
81. รหัสตำแหน่ง 802 ช่างเทคนิค รหัส 802 ( เชียงใหม่) 1  12  1212
82. รหัสตำแหน่ง 803 นักวิชาการศึกษา รหัส 803 ( เชียงใหม่) 1  8 26 3434
83. รหัสตำแหน่ง 804 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 804 ( เชียงใหม่) 1  11 10 2121
84. รหัสตำแหน่ง 805 นักวิทยาศาสตร์ รหัส 805 ( เชียงใหม่) 1  15 40 5555
85. รหัสตำแหน่ง 806 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส 806 ( พิษณุโลก) 1  18 50 6868
86. รหัสตำแหน่ง 807 นักวิทยาศาสตร์ รหัส 807 ( พิษณุโลก) 1  2 2 44
87. รหัสตำแหน่ง 808 ช่างเทคนิค รหัส 808 ( ลำปาง) 1  10  1010
88. รหัสตำแหน่ง 809 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ รหัส 809 ( ลำปาง) 1  1 4 55
รวม
905361,0611,5971,597