ประกาศผลการคัดเลือก
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ 1/2563

สำหรับ กลุ่ม A พนักงานสายวิชาการ
 

ประกาศผลการคัดเลือก กลุ่ม A พนักงานสายวิชาการ
วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 15.00 น. ที่นี่